EVN Bulgaria


Услуги по включване, прекъсване и възстановяване на електрозахранване
 

1. Известяване преди прекъсване за неплатени задължения
2. Временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия по искане на клиент
3. Възстановяване на снабдяването с електрическа енергия след временно преустановяване по искане на клиент
4. Възстановяване на електрозахранването с електрическа енергия на прекъснат за неплатена енергия клиент
5. Възстановяване на достъпа до електроразпределителната мрежа и електрозахранването след временно преустановяване

1. Известяване преди прекъсване за неплатени задължения

При забавяне на месечното плащане на потребената електроенергия с 10 дни след крайния срок за плащане EVN България  има право да преустанови електрозахранването с електроческа енергия, съгласно Закона за енергетиката.

Чрез услугата „Известяване преди прекъсване за неплатени задължения“ клиентите на EVN България могат да бъдат уведомени чрез SMS или имейл за наличие на просрочени неплатени задължения, заради които предстои прекъсване на електрозахранването.

Услугата е достъпна за всички битови клиенти на дружеството и е напълно безплатна. Тя се заявява лесно и удобно по един от следните начини: Предимствата на услугата „Известяване преди прекъсване за неплатени задължения” са:
 • удобно и бързо уведомяване за просрочени задължения
 • намаляване на възможността от прекъсване на електрозахранването поради неплатени задължения
 • предотвратяване на разходи за възстановяване на електрозахранването, преустановено поради наличие на неплатени задължения 
В допълнение клиентите имат възможност да заявят и ежемесечно получаване на информация по SMS или имейл за стойността на консумираната електроенергия (повече информация на следния линк).
В случай че ползвателят на услугата има повече от една неплатена фактура към едно ИТН, той ще получи информация за общата сума на задълженията. Ако той е собственик на повече от един обект (на негово име са регистрирани повече от едно ИТН за електроенергия), клиентът може да заяви да получавате информация за различните ИТН на един мобилен номер или един имейл адрес.

Обратно


2. Временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия по искане на клиент 

При наличие на обстоятелства, които изискват за временно преустановяване на електроснабдяването на Вашия обект/имот, заявете услугата в EVN Офис.

Специалисти на EVN България преустановяват електроснабдяването на заявено от Вас място на потребление и отчитат показанията на електромера. За количеството консумирана енергия от последното отчитане до датата на изключване получавате фактура.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от Вас лице. При подаване на заявлението е необходимо да предоставите следната ��нформация и документи:
 • точно наименование и адрес на обекта,
 • клиентски номер и номера на измервателната точка (ИТН),
 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (за упълномощени лица),
 • лице за контакт и телефонен номер,
 • дата на изключване на електрозахранването
Услуг��та се заплаща при подаване на заявле��ието по ценоразписа на услугите на EVN България

Времeнно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия по искане на клиент Цена, лв. 
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
от електрическо табло 15,83 3,17 19,00
от стълб или кабелна кутия 19,17 3,83 23,00
чрез оперативно превключване 25,00 5,00 30,00

Изпълнението на услугата се извършва в 7- дневен от постъпване на искането.

Обратно


3. Възстановяване на снабдяването с електрическа енергия след временно преустановяване по искане на клиент

С услугата се възстановява електроснабдяването на обект/имот след временно изключване от мрежата по Ваше искане.

Услугата заявявате лично или чрез упълномощено лице в EVN офис. При подаване на заявлението е необходимо да предоставите следната информация и документи:
 • точно наименование и адрес на обекта,
 • клиентски номер и номера на измервателната точка (ИТН),
 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (за упълномощени лица),
 • лице за контакт и телефонен номер
 • дата на включване на електрозахранването
Заплащате при подаване на заявлението по ценоразписа на услугите на EVN България:

Възстановяване на снабдяването с
електрическа енергия след временно преустановяване
Цена, лв.
без ДДС
 ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
от електрическо табло 15,83 3,17 19,00
от стълб или кабелна кутия 19,17 3,83 23,00
чрез оперативно превключване 25,00 5,00 30,00

Изпълнението на услугата се извършва в 7- дневен от постъпване на искането.

Обратно


4. Възстановяване на електрозахранването с електрическа енергия на прекъснат за неплатена енергия клиент 

Възстановяване на електрозахранването на имот или обект, прекъснато поради просрочени задължения, се извършва след погасяване на дължимите суми и заплащане на такса за възстановяване. Плащането може да се извърши в клон на Български пощи ЕАД, приемащ плащания към EVN България. Списък на касите можете да намерите тук.

Таксата за възстановяване на електрозахранването, съгласно ценоразписа на EVN България, зависи от начина на извършване на услугата:

Възстановяване на снабдяването с електрическа енергия на прекъснат за неплатена енергия потребител Цена, лв. 
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
От електрическо табло 15,83 3,17 19,00
От стълб 19,17 3,83 23,00
Чрез оперативно превключване 25,00 5,00 30,00
Дистанционно1 5,83 1,17 7,00
Добавка експрес за възстановяване
От електрическо табло 15,83 3,17 19,00
От стълб 19,17 3,83 23,00
Чрез оперативно превключване 25,00 5,00 30,00

1
Дистанционно възстановяване на електрозахранването се извършва в работни и почивни дни.

Срокът за възстановяване е до 12:00 ч. на следващия работен ден след заплащане на таксата.

Ако сте избрали експресна услуга, същата можете да заявите до 14:00 ч. и Вашето електрозахранване ще бъде възстановено до 6 астрономически часа.

Обратно


5. Възстановяване на достъпа до електроразпределителната мрежа и електрозахранването след временно преустановяване

Ако след временно преустановяване желаете да възобновите достъпа до електроразпределителната мрежа и електрозахранването на обект/имот, заявете услугата в най-близкия EVN офис.

При подаване на заявлението е необходимо да предоставите следната информация и документи:
 • точно наименование и адрес на обекта,
 • клиентски номер и номера на измервателната точка (ИТН),
 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (за упълномощени лица),
 • лице за контакт и телефонен номер
Заплащате при подаване на заявлението по ценоразписа на услугите на EVN България:

Възстановяване на достъпа до електроразпределителната мрежа и електрозахранването след временно преустановяване Цена, лв.
без ДДС
    ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
с монтаж на директен еднофазен или трифазен електромер 54,17 10,83 65,00
с монтаж на електромерн�� табло и директен еднофазен или трифазен електромер 162,00 32,50 195,00
с монтаж на измервателна група на ниско напрежение 300,00 60,00 360,00
с монтаж на измервателна група на средно напрежение 520,83 104,17 625,00

Срокът на изпълнение на услугата е до 14 календарни дни след заплащан�� на фактурите за достъп до мрежата за времето от датата на преустановяване до датата на подаване на заявлението за в��зстановяване.

Обратно