Scroll to top

Нашите услуги

Становище за присъединяване към топлопреносната мрежа

Когато планираш изграждане или преустройство на твой обект и си се насочил към централното топлоснабдяване за неговото отопляване, е важно предварително да се запознаеш с условията и възможностите за присъединяването му към топлопреносната мрежа.

Нашите експерти ще проучат техническите, икономическите и юридическите условия за присъединяване в съответствие с твоите потребности.

Услугата е безплатна и с нея получаваш писмено становище за условията за присъединяване.

Искането за проучване се подава лично или от упълномощено от теб лице в EVN Офис. Необходимо е да попълниш формуляр с данни за обекта и да представиш:

 • актуална скица на имота от АГКК,
 • документи за собственост или протокол от общо събрание на сграда-етажна собственост,
 • виза за проектиране (за новострояща сграда) или подробен устройствен план (ПУП).

Срокът за изпълнение на услугата е до 14 календарни дни от постъпване на искането.

Важно! Подписаният документ важи за срок от 1 година.

Цената за присъединяване е в зависимост от заявената мощност:

Присъединяване на обекти на битови клиенти
с гореща вода
Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
До 100 kW 264,00 52,80 316,80
До 300 kW 300,00 60,00 360,00
До 600 kW 349,00 69,80 418,80
До 1000 kW 447,00 89,40 536,40
До 1500 kW 544,00 108,80 652,80
До 2000 kW 606,00 121,20 727,20
Над 2000 kW 715,00 143,00 858,00

Възможно е да получиш мотивиран отказ за присъединяване към топлопреносната мрежа:

 • при техническа невъзможност присъединяването да се извърши в заявения от теб срок за въвеждане в експлоатация,
 • когато присъединяването води до влошаване на условията за снабдяване на други потребители поради липса на необходимата мощност.  

В тези случаи те уведомяваме писмено за причините и за необходимите мерки за тяхното отстраняване.

Договори за продажба на топлинна енергия

След като сградната инсталация, абонатната станция и присъединителният топлопровод са вече изпълнени и притежаваш разрешение за ползване, следваща стъпка, за да започне снабдяването с топлинна енергия, е сключването на Договор за продажба.

Изготвянето на договор може да заявиш лично или чрез упълномощено от теб лице в EVN Офис. Когато имотът ти се намира в режим на етажна собственост, искането се подава от упълномощеното лице, избрано на Общо събрание на сградата.

Необходимо е да предоставиш:

 • инвестиционни проекти (екзекутивни),
 • документи за собственост или право на ползване на обекта,
 • заявление-декларация за започване на продажба на топлинна енергия (изтегли).

Услугата е безплатна и с нея получаваш Договор за продажба в два екземпляра.

Срокът за изпълнение е до 15 календарни дни от постъпване на твоето искане.

Документите получаваш лично или чрез упълномощено от теб лице от Експерт продажби на EVN Топлофикация.

Техническо консултиране на проектанти

При изграждане на нови обекти или преустройство на съществуващи с планирано присъединяване към централно топлоснабдяване често възникват специфични въпроси, свързани с проектите за сградни инсталации, абонатните станции и присъединителните топлопроводи.

„Техническо консултиране на проектанти” е експертна услуга, с която получавате професионална техническа помощ и насоки относно нормативните изисквания.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

 • скица/виза за строителство,
 • екзекутивни чертежи на инсталациите (при преустройство).

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Техническо консултиране на проектанти Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
в EVN Топлофикация 65,00 13,00 78,00
на място/обекта 105,83 21,17 127,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 15 календарни дни от заплащането ѝ.

Съгласуване на инвестиционни намерения

Когато планирате инвестиции в строителство или реконструкция и Вашите обекти попадат в сервитутите на топлопреносната мрежа, е необходимо да съгласувате инвестиционните си намерения с EVN Топлофикация.

Нашите експерти ще прегледат предоставените от Вас документи и ще проверят дали те отговарят на съответните нормативни и технически изисквания. Вашите проекти ще бъдат заверени, за което ще получите писмено становище.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

 • скица/виза за строителство,
 • екзекутивни чертежи на инсталациите (при преустройство).

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Съгласуване на инвестиционни намерения Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Съгласуване на инвестиционни намерения 205,00 41,00 246,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 30 календарни дни от заплащането ѝ.

Важно! Становището и съгласуваните проекти важат за срок от 2 години. Получавате ги лично или чрез упълномощено от Вас лице в EVN Офиса, където е заявена услугата.

Възможно е да получите мотивиран отказ за съгласуване. В тези случаи Ви уведомяваме писмено и препоръчваме мерки за отстраняване на причините.

Съгласуване на инвестиционни проекти

Преди да пристъпите към реализация на планираните инвестиции, Вие се нуждаете от съгласуване на работните Ви проекти с EVN Топлофикация.

На съгласуване подлежат следните части от документацията:

 • топлоснабдяване – топлопроводи,
 • абонатни станции,
 • вътрешни отоплителни инсталации,
 • инсталации за битово горещо водоснабдяване,
 • системи за климатизация,
 • мрежи на други оператори.

Нашите експерти ще проверят съответствието на проектите с техническите условия от становището за присъединяване (при присъединяване към топлопреносната мрежа) и с нормативните изисквания.

Услугата може да заявите лично или чрез упълномощено от Вас лице в EVN Офис.

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Съгласуване на инвестиционни проекти Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Съгласуване на инвестиционни проекти за присъединяване
към топлопреносната мрежа
безплатно    
Съгласуване на други инвестиционни проекти

296,67

59,33

356,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 30 календарни дни от заплащането ѝ.

Важно! Съгласуваните проекти важат за срок от 2 години. Получавате ги лично или чрез упълномощено от Вас лице в EVN Офиса, където е заявена услугата.

Възможно е да получите мотивиран отказ за съгласуване. В тези случаи Ви уведомяваме писмено и препоръчваме мерки за отстраняване на причините.

 

Заснемане на котелно съоръжение и нафтово стопанство към котелно съоръжение

Ако се нуждаете от техническа документация за съществуващата котелна инсталация, тази услуга ще е полезна за Вашия бизнес.

Експертите на EVN Топлофикация ще заснемат Вашето котелно съоръжение и нафтовото стопанство към него и ще Ви предоставят пълен комплект документи, в съответствие с нормативните изисквания.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

 • налични проекти на обекта: част архитектура или конструкции,
 • проект на вътрешната отоплителна инсталация (при наличие).

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Заснемане на котелно съоръжение и нафтово стопанство Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Заснемане на котелно с инсталирана мощност до 250 kW 821,67 164,33 986,00
Заснемане на котелно с нафтово стопанство с инсталирана
мощност до 250 kW
962,50 192,50 1 155,00
Заснемане на котелно с инсталирана мощност от 250 kW до 500 kW 1 179,17 235,83 1 415,00
Заснемане на котелно с нафтово стопанство с инсталирана
мощност от 250 kW до 500 kW
1 430,83 286,17 1 717,00
Заснемане на котелно с инсталирана мощност над 500 kW 1 425,83 285,17 1 711,00
Заснемане на котелно с нафтово стопанство с инсталирана
мощност над 500 kW
1 786,67 357,33 2 144,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 30 календарни дни от заплащането й.

Времето за изпълнение се съгласува до 5 работни дни след постъпване на плащането.

Заснемане на вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) на сграда

Когато планирате да се присъедините към централното топлоснабдяване или Ви предстои преустройство и модернизация на съществуващата инсталация за отопление, е необходимо да разполагате с пълна техническа документация на системата. Потърсете професионалното съдействие на EVN Топлофикация.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

 • налични проекти на обекта: част архитектура или конструкции,
 • проект на котелната инсталация (при наличие).

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Заснемане на ВОИ на сграда Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
с РЗП до 250 м² 1 185,00 237,00 1 422,00
с РЗП от 250 м² до 500 м² 1 812,50 362,50 2 175,00
с РЗП от 500 м² до 1000 м² 2 602,50 520,50 3 123,00
с РЗП от 1000 м² до 2000 м² 3 242,50 648,50 3 891,00
с РЗП над 2000 м²      
за РЗП до 2000 м² 3 242,50 648,50 3 891,00
надбавка за всеки следващи 1000 м² РЗП над 2000 м² 376,67 75,33 452,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 30 календарни дни от заплащането ѝ.

Времето за изпълнение се съгласува до 5 работни дни след постъпване на плащането.

Аварийно източване и запълване на вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) или инсталация за битова гореща вода (БГВ)

При възникване на аварии в инсталациите за отопление или БГВ е важно да се предприемат навременни мерки за ограничаване на щетите от течове в сградата и да се осигурят условия за ремонт на съоръженията.

Позвънете на денонощния телефон на EVN България Топлофикация - 0700 1 7898 и сигнализирайте за аварията, като предоставите следната информация:

 • точен адрес на сградата,
 • описание на възникналата неизправност,
 • телефон на лице за контакт и осигуряване на достъп.

Сервизен екип на EVN Топлофикация ще преустанови топлоподаването от абонатната станция и ще източи топлоносителя от сградната инсталация.

След отстраняване на повредата ни уведомете на телефон 0700 1 7898. Наш екип ще извърши своевременно запълване на инсталацията и ще възстанови нормалното топлоснабдяване в сградата.

За извършената услуга предоставяме протокол и изпращаме фактура, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Аварийно източване и запълване на инсталация Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Аварийно източване и запълване на ВОИ 73,33 14,67 88,00
Аварийно източване и запълване на инсталация за БГВ 59,17 11,83 71,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 4 часа от постъпване на Вашия сигнал.

Аварийно изолиране на радиатор

След пробив на отоплително тяло (радиатор, лира) е необходимо да предприемете спешни мерки за ограничаване на щетите от възникнали течове във Вашия имот и/или в сградата.

С изпълнението на услугата ще се прекъсне топлоподаването от абонатната станция, ще се изолира неизправното отоплително тяло и ще се възстанови нормалното топлоснабдяване в сградата.

Сервизен екип на EVN Топлофикация ще постави пломба на радиатора и ще изпрати протокол до фирмата за дялово разпределение.

Достатъчно е да позвъните на денонощния телефон на EVN Топлофикация – 0700 1 7898 и да уведомите за проблема. При подаване на сигнала е важно да предоставите следната информация:

 • име и точен адрес,
 • телефон на лице за контакт и осигуряване на достъп,
 • описание на ситуацията,
 • брой и вид на дефектиралите отоплителни тела.

За извършената услуга предоставяме протокол и изпращаме фактура, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Аварийно изолиране на радиатор Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Аварийно изолиране на радиатор 101,67 20,33 122,00

Цената на услугата включва всички дейности по обезопасяване чрез източване и запълване на инсталацията.

Срокът за изпълнение на услугата е до 4 часа от постъпване на Вашия сигнал.

Аварийно преуплътняване на радиаторен вентил или холендър

Неизправностите в арматурата за присъединяване или регулиране на отоплителните тела (вентили, холендри и др.) често предизвикват течове през отоплителния сезон.

Сервизните специалисти на EVN Топлофикация локализират причината, прекъсват топлоснабдяването от абонатната станция и преуплътняват свързващите елементи. След запълване на инсталацията извършват проверка на съединенията и възстановяват нормалния режим на отопление.

При първи признаци на теч е препоръчително да позвъните на денонощния телефон на EVN Топлофикация – 0700 1 7898 и да уведомите за проблема. При подаване на сигнала е важно да предоставите следната информация:

 • име и точен адрес,
 • телефон на лице за контакт и осигуряване на достъп,
 • описание на ситуацията.

За извършената услуга предоставяме протокол и изпращаме фактура, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Аварийно преуплътняване на радиаторен вентил или холендър Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Аварийно преуплътняване на вентил или холендър
с източване и запълване на инсталацията за 1 брой
81,67 16,33 98,00
Аварийно преуплътняване на вентил или холендър 
без източване и запълване на инсталацията за 1 брой
42,50 8,50 51,00
Аварийно преуплътняване на вентил или холендър за всеки следващ 25,83 5,17 31,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 4 часа от постъпване на Вашия сигна.

Аварийно обезвъздушаване на вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) или инсталация за битова гореща вода (БГВ)

Ако установите, че части от отоплителните тела са студени или неравномерно затоплени, а топлата вода достига желаната температура след продължително източване, това най-често се дължи на наличния въздух в инсталацията.

С услугата „Аварийно обезвъздушаване на ВОИ или инсталация за БГВ” се предприемат нужните мерки по обезвъздушаване на съоръженията и възстановяване на нормалното топлоснабдяване.

Достатъчно е да позвъните на денонощния телефон на EVN Топлофикация – 0700 1 7898 и да ни уведомите за проблема. При подаване на сигнала е важно да предоставите следната информация:

 • име и точен адрес,
 • описание на възникналия проблем,
 • телефон на лице за контакт и осигуряване на достъп,

и да осигурите достъп до:

 • Вашия имот,
 • имот на последния етаж (при проблеми с БГВ).

За извършената услуга предоставяме протокол и изпращаме фактура, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Аварийно обезвъздушаване на инсталация Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Обезвъздушаване на ВОИ от абонатна станция 48,33 9,67 58,00
Локално обезвъздушаване на отоплително тяло или щранг на
инсталация за БГВ
40,83 8,17 49,00
Локално обезвъздушаване на всяко следващо отоплително тяло
или щранг на инсталация за БГВ
30,00 6,00 36,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 4 часа от постъпване на Вашия сигнал.

При периодично повтарящи се проблеми, свързани с обезвъздушаване на инсталациите, вижте услугите „Монтаж на автоматичен обезвъздушител на инсталация за БГВ или ВОИ” в раздел „Отоплителни инсталации” и „Монтаж на обезвъздушител за отоплително тяло” в раздел „Отоплителни тела”.

Аварийно отстраняване на пробив без подмяна на тръба

При възникване на пробив в тръба от инсталацията за отопление или битова гореща вода са необходими спешни мерки за отстраняване на аварията и ограничаване на щетите от теч във Вашия имот и/или в сградата.

Сервизен екип на EVN Топлофикация локализира повредения участък и оценява състоянието на тръбата. При техническа възможност отстраняват пробива с монтаж на уплътняваща скоба и възстановяват топлоподаването.

Позвънете на денонощния телефон на EVN Топлофикация – 0700 1 7898 и сигнализирайте за аварията, като предоставите следната информация:

 • точен адрес на сградата,
 • описание на възникналата неизправност,
 • телефон на лице за контакт и осигуряване на достъп.

За извършената услуга предоставяме протокол и изпращаме фактура, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Аварийно отстраняване на пробив без подмяна на тръба Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Аварийно отстраняване на пробив в щранг на ВОИ или щранг на инсталация за БГВ 84,17 16,83 101,00
Аварийно отстраняване на пробив в отклонение на щранг 48,33 9,67 58,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 4 часа от постъпване на Вашия сигнал.

След края на отоплителния сезон е препоръчително да планирате ремонтни дейности за трайно и сигурно възстановяване на повредения участък. За повече информация, вижте услугата „Отстраняване на пробив във ВОИ или инсталация за БГВ с частична подмяна на тръби до 3 метра” в раздел „Отоплителни инсталации”.

Копие на фактура за топлинна енергия

С услугата получавате копие на фактура за топлинна енергия за избран от Вас отчетен период.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице).

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Копие на фактура Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Копие на фактура за топлинна енергия 9,17 1,83 11,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Копието на фактура може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената фактура се анулират.

Справка за начислени и/или дължими суми за топлинна енергия

С услугата получавате информация за начислените, платени и дължими суми за последните 12 или 36 месеца.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице).

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Справка за начислени и/или дължими суми Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
За период от 12 месеца 21,67 4,33 26,00

За период от 36 месеца

35,83

7,17

43,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Справката може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената фактура се анулират.

Справка/удостоверение за предоставяне пред държавни органи

С услугата получавате информация за потреблението на топлинна енергия във Вашите обекти/имоти във вид на официална справка/удостоверение съгласно изискванията за представяне пред съответните държавни или общински институции.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице).

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Справка/Удостоверение Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Справка/Удостоверение за предоставяне пред държавни органи 21,67 4,33 26,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ. 

Справката/удостоверението може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената фактура се анулират.

Смяна на име по документи

Ако си собственик или упълномощен ползвател на обект/имот и името, на което получаваш месечните сметки за топлинна енергия, е на друго лице, с услугата „Смяна на име по документи” ще се легитимираш като наш клиент напълно безплатно.

Заявява се лично или от упълномощено от теб лице в EVN Офис.

Тук можеш да се запознаеш с нормативно допустимите случаи на смяна и необходимите документи:

Съществуващ клиент Нов клиент Документи
Бивш собственик Нов собственик Документ за самоличност
Документ за собственост
 
Починал собственик               Наследник/ци Удостоверение за наследници
Документ за самоличност
Документ за собственост

Промяната на клиентските данни се извършва до 30 календарни дни от подаване на искането.
 

Закриване на партида на клиент с отчитане, прекъсване и демонтаж на измервателното средство

Ако желаеш да преустановиш топлоснабдяването на твой обект/имот и да прекратиш клиентските си отношения с EVN Топлофикация, е необходимо да заявиш закриване на партидата за избраното от теб място на потребление.

Заявката се подава лично или от упълномощено от теб лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представиш:

 • документ, удостоверяващ вещното право върху обекта/имота или нотариално заверен договор за наем,
 • документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно (за упълномощени лица).

Услугата се извършва безплатно в срок до 30 календарни дни от постъпване на твоето искане.

Прекъсването на топлозахранването и демонтажът на топломер се извършва в твое присъствие. Ти ще получиш протокол и фактура за консумираната енергия от последното отчитане до датата на изключване.

Ако желаеш същият имот отново да бъде включен към топлопреносната мрежа, виж услугата „Становище” в раздел „Ново присъединяване”.

Заснемане на отопляван обем при разделяне на имот

Когато при разделяне на имот се налага актуализация на данните за отопляемия му обем, заявете услугата в EVN Офис.

Експертите на EVN Топлофикация ще заснемат отопляемия обем и ще изготвят двустранен констативен протокол.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от Вас лице чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

 • нотариален акт за имота,
 • извлечение от архитектурен проект,
 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (при упълномощаване).

EVN България Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Заснемане на отопляван обем Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Заснемане на един имот/апартамент или офис 87,50 17,50 105,00
Заснемане на всеки следващ имот/ апартамент или офис 35,00 7,00 42,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 9 календарни дни от заплащането ѝ.

Времето за изпълнение се съгласува до 2 работни дни от постъпване на плащането.

Узаконяване на апартаментен топломер, в сгради с дялово разпределение от ЕВН ТР

След дейности по монтаж или смяна на апартаментен топломер е необходимо да узаконите Вашето средство за измерване.

Заявете услугата лично или чрез упълномощено от Вас лице в EVN Офис. Нашите специалисти ще извършат техническа проверка и ще пломбират средството за измерване в местата на присъединяване.

Ново!. Заяви туконлайн посещение от техник на EVN Топлофикация за тази услуга.
EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Узаконяване на топломер Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Узаконяване на апартаментен топломер за 1 брой 41,67 8,33 50,00
Узаконяване на апартаментен топломер за всеки следващ в сградата 12,50 2,50 15,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ, в съгласувано с Вас време за посещение.

Смяна на топломер, собственост на EVN, за извънредна метрологична проверка с експертиза

Метрологичната експертиза е най-ефикасният начин да се убедите в изправната работа и точност на средствата за търговско измерване.

При заявяване на услугата топломерът се демонтира във Ваше присъствие, поставя се в пломбирана опаковка и се изпраща за експертиза в лаборатория на Българския институт по метрология (БИМ). На негово място специалистите на EVN Топлофикация монтират нов топломер, преминал метрологична проверка, и изготвят констативен протокол за извършената смяна с данни и показания на двата измервателни уреда.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр.

Важно! Метрологичната експертиза за топломер се заплаща предварително в поделение на БИМ. Повече информация за условията и реда за подаване на заявление за експертиза може да намерите на страницата на БИМ: http://www.bim.government.bg/.

Ще е необходимо да представите:

 • документи за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване),
 • копия от заявление и платена такса за метрологична експертиза в БИМ. 

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Смяна на топломер за извънредна метрологична
проверка с експертиза
Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Смяна на топломер в абонатна станция 171,67 34,33 206,00
Смяна на апартаментен топломер 100,83 20,17 121,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 9 календарни дни от заплащането ѝ.

Протоколът от метрологичната проверка може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

Смяна на топломер, собственост на EVN, за извънредна метрологична проверка

Метрологичният контрол е сигурен начин да се уверите, че измерените количества топлинна енергия отговарят на реалното Ви потребление.

При заявяване на услугата специалисти на EVN Топлофикация демонтират измервателното средство във Ваше присъствие и на негово място монтират нов топломер с аналогични характеристики, преминал метрологична проверка. Изготвя се констативен протокол с показанията на двата уреда, като старият топломер се поставя в пломбирана опаковка и се изпраща в оторизирана лаборатория по метрология.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

 • документи за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване). 

EVN Топлофикация издава фактура за услугата и таксата за метрологична проверка, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Смяна на топломер за извънредна метрологична проверка Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Смяна на топломер в абонатна станция 171,67 34,33 206,00
Смяна на апартаментен топломер 100,83 20,17 121,00
Такса за метрологична проверка за един топломер с Qp до 10 m3/h 47,50 9,50 57,00
Такса за метрологична проверка за един топломер с Qp от 15 до 25 m3/h 47,50 9,50 57,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 9 календарни дни от заплащането ѝ.

Метрологичната проверка се извършва до 30 календарни дни след предаване на измервателното средство в оторизирана лаборатория по метрология.

След метрологичния контрол се свързваме с Вас за съгласуване на удобно време за предоставяне на протокола от проверката.

Отчитане на водомер или топломер по желание на клиент

Ако желаете извънредно отчитане на показанията на топломери или на водомери за топла вода, заявете услугата в EVN Офис лично или чрез упълномощено от Вас лице.

Наш специалист ще отчете средствата за измерване в имота и ще състави протокол.

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Отчитане на водомер или топломер Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Отчитане на водомер или топломер за 1 брой 27,50 5,50 33,00
Отчитане на водомер или топломер за всеки следващ 5,83 1,17 7,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ в съгласувано с Вас време.

Узаконяване на водомер за топла вода, в сгради с дялово разпределение от ЕВН ТР

Ако поради някаква причина е нарушено пломбирането на водомер за топла вода, е необходимо ново узаконяване на измервателното средство.

Обърнете се към EVN Топлофикация за професионално съдействие. Нашите специалисти ще извършат проверка и ще пломбират водомера за топла вода в местата на присъединяване.

Услугата можете да заявите лично или чрез упълномощено от Вас лице в EVN Офис.

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Узаконява на водомер за топла вода, в сгради с дялово разпределение от ЕВН ТР Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Узаконяване на водомер за 1 брой 40,00 8,00 48,00
Узаконяване на водомер за всеки следващ 8,33 1,67 10,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ в съгласувано с Вас време.

Техническо консултиране на място по съоръжения на вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) или инсталация за битова гореща вода (БГВ)

Тази услуга ще е полезна за теб, когато се нуждаеш от предварителна консултация при планирани ремонтни дейности или при предстояща реконструкция и разделяне на отоплителната ти инсталация.

Ново! Заяви тук онлайн посещение от техник на EVN Топлофикация за тази услуга.

Можеш да заявиш услугата и в EVN Офис, но лично или чрез упълномощено от теб лице чрез попълване на формуляр.

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Техническо консултиране по ВОИ или инсталация за БГВ Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Техническо консултиране на място по съоръжения на ВОИ
или инсталация за БГВ
122,50 24,50 147,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 9 календарни дни от заплащането ѝ.

Времето за изпълнение се съгласува до 2 работни дни от постъпване на плащането.

Ако предпочиташ изпълнението на дейностите по разделяне на инсталация да се извърши от специалисти на EVN Топлофикация, виж услугата „Разделяне на инсталация от абонатна станция” в раздел „Отоплителни инсталации”.
 

Източване и запълване на вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) или инсталация за битова гореща вода (БГВ) с предварително планиране

Преди да пристъпите към ремонтни дейности по съоръженията за отопление и/или БГВ в твоя имот, е задължително топлоносителят (гореща вода) да е източен от съответната инсталация.

С тази услуга източваме инсталацията и ти осигуряваме условия за безопасна работа без допускане на имуществени щети. След отстраняване на повредата и известяване на телефон 0700 1 7898 сервизен екип извършва своевременно запълване на инсталацията и възстановява нормалното топлоснабдяване в сградата.

Ново! Заяви тук онлайн посещение от техник на EVN Топлофикация за тази услуга.

Можеш да заявиш услугата и в EVN Офис, но лично или чрез упълномощено от теб лице, като се попълни формуляр.

Важно! Тъй като услугата е свързана с прекъсване на топлоснабдяването в сградата или с неговото ограничаване за част от потребителите, изискваме уведомяване на упълномощения представител (при етажна собственост). Ако ремонтът включва подмяна на отоплителни тела или водомери, е задължително да се свържеш с фирмата за топлинно счетоводство, за да се извърши отчитане на уредите.

При подаване на заявление е необходимо да предоставиш:

 • документ за уведомяване, подписан от упълномощения представител на етажната собственост,
 • удостоверение от топлинния счетоводител за отчетени уреди (при подмяна).

Продължителността на ремонта е препоръчително да се съобрази, както следва:

 • за ВОИ в летен период – до 5 работни дни,
 • за ВОИ в отоплителен сезон – до 3 часа,
 • за инсталации за БГВ – до 3 часа.

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Източване и запълване на ВОИ или инсталация за БГВ Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Източване и запълване на ВОИ с предварително планиране 73,33 14,67 88,00
Източване и запълване на инсталация за БГВ с предварително планиране 59,17 11,83 71,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Времето за изпълнение се съгласува до 2 работни дни от постъпване на плащането.

При обстоятелства, изискващи авариен ремонт, услугата може да поръчаш и на денонощния телефон на EVN Топлофикация – 0700 1 7898.
 

Отстраняване на пробив във вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) или в инсталация за битова гореща вода (БГВ) с частична подмяна на тръби до 3 метра

Пробивите във ВОИ или инсталация за БГВ са причина за сериозни течове и отстраняването им изисква своевременни и добре планирани ремонтни дейности.

Ново! Заяви тук онлайн посещение от техник на EVN Топлофикация за тази услуга.

Заявлението може да се подаде и в EVN Офис чрез попълване на формуляр, но лично или от упълномощено от теб лице, като посочиш лице за контакт. Изисква се осигуряване на достъп до общите части и/или имоти в сградата.

Специалистите на EVN Топлофикация ще отстранят аварията и ще възстановят нормалното топлоснабдяване, като при пробив в щранг на ВОИ или инсталация за БГВ ще извършат предварителен оглед.

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Промоционални цени на услугата: виж тук. Повече за кампанията с отстъпки на ремонтните услуги от EVN Топлофикация може да прочетете тук.

Отстраняване на пробив във ВОИ или инсталация за БГВ Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Отстраняване на пробив в отклонение от щранг за 1 брой 145,83 29,17 175,00
Отстраняване на пробив в отклонение от щранг за всеки следващ 55,83 11,17 67,00
Отстраняване на пробив в щранг на ВОИ за 1 брой 358,33 71,67 430,00
Отстраняване на пробив в щранг на ВОИ за всеки следващ 198,33 39,67 238,00
Отстраняване на пробив в щранг на инсталация за БГВ за 1 брой 450,83 90,17 541,00
Отстраняване на пробив в щранг на инсталация за БГВ за всеки следващ 335,00 67,00 402,00

Цената на услугата включва необходимите материали за извършване на ремонта, както и всички дейности по обезопасяване чрез източване и запълване на инсталацията.

Срокът за изпълнение на услугата е до 9 календарни дни от заплащането ѝ.

Времето за изпълнение се съгласува до 2 работни дни от постъпване на плащането.
 

Смяна на спирателна арматура на вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) или на инсталация за битова гореща вода (БГВ)

След продължителна експлоатация главните спирателни кранове се амортизират и често са причина за течове или смущения при работата на инсталациите.

Ново! Заяви тук онлайн посещение от техник на EVN Топлофикация за тази услуга.

При необходимост от смяна на спирателна арматура предлагаме комплексна услуга, с която получаваш:

 • предварителен оглед на място,
 • доставка на подходяща спирателна арматура и материали,
 • обезопасяване чрез източване на инсталацията,
 • смяна на спирателна арматура с всички необходими дейности по реконструкция,
 • запълване на инсталацията и възстановяване работата на системата.

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Промоционални цени на услугата: виж тук. Повече за кампанията с отстъпки на ремонтните услуги от EVN Топлофикация може да прочетете тук.

Смяна на спирателна арматура на ВОИ или  на инсталация за БГВ Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Смяна с доставка на спирателна арматура до 1“ за 1 брой 257,50 51,50 309,00
Смяна с доставка на спирателна арматура до 1“ за всяка следваща 123,33 24,67 148,00
Смяна с доставка на спирателна арматура между 1“ и 2“ за 1 брой 318,33 63,67 382,00
Смяна с доставка на спирателна арматура между 1“ и 2“ за всяка следваща 184,17 36,83 221,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 9 календарни дни от заплащането ѝ.

Времето за изпълнение се съгласува до 2 работни дни от постъпване на плащането.
 

Смяна на спирателна арматура преди водомер на инсталация за битова гореща вода (БГВ)

С услугата специалисти на EVN Топлофикация ще подменят повредения елемент и ще осигурят нормалната работа на твоята инсталация.

Ново! Заяви тук онлайн посещение от техник на EVN Топлофикация за тази услуга.

Заявлението може да се подаде и в EVN Офис чрез попълване на формуляр, но лично или от упълномощено от теб лице, като посочиш лице за контакт. Изисква се осигуряване на достъп до общи части и/или имоти в сградата.

Когато не разполагаш с резервен кран, заяви смяната с доставка на спирателна арматура.

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Промоционални цени на услугата: виж тук. Повече за кампанията с отстъпки на ремонтните услуги от EVN Топлофикация може да прочетете тук.

Смяна на спирателна арматура преди водомер
на инсталация за БГВ
Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Смяна с доставка на спирателна арматура преди водомер
на инсталация за БГВ за 1 брой
125,00 25,00 150,00
Смяна с доставка на спирателна арматура преди водомер
на инсталация за БГВ за всяка следваща
51,67 10,33 62,00
Смяна без доставка на спирателна арматура преди водомер
на инсталация за БГВ за 1 брой
119,17 23,83 143,00
Смяна без доставка на спирателна арматура преди водомер
на инсталация за БГВ за всяка следваща
45,83 9,17 55,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 9 календарни дни от заплащането ѝ.

Времето за изпълнение се съгласува до 2 работни дни от постъпване на плащането.
 

Смяна на автоматичен обезвъздушител на инсталация за битова гореща вода (БГВ) или на вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ)

Ако инсталацията за отопление или БГВ е оборудвана със система за обезвъздушаване и установиш неравномерно топлоотдаване или проблеми с топлата вода по високите етажи в сградата, вероятната причина за това е повреда в автоматичния обезвъздушител.

След заявяване на услугата специалистите на EVN Топлофикация проверяват работата на инсталацията и извършат необходимите дейности по демонтаж и монтаж на нов автоматичен обезвъздушител.

Ново! Заяви тук онлайн посещение от техник на EVN Топлофикация за тази услуга.

Заявлението може да се подаде и в EVN Офис чрез попълване на формуляр, но лично или от упълномощено от теб или от етажната собственост лице.

Важно! Необходимо е да осигуриш достъп до имотите от последния етаж на сградата, в които са монтирани елементи от системата за обезвъздушаване.

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Промоционални цени на услугата: виж тук. Повече за кампанията с отстъпки на ремонтните услуги от EVN Топлофикация може да прочетете тук.

Смяна на автоматичен обезвъздушител на
инсталация за БГВ или ВОИ
Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Смяна с доставка на автоматичен обезвъздушител за 1 брой 70,83 14,17 85,00
Смяна с доставка на автоматичен обезвъздушител всеки следващ 19,17 3,83 23,00

В цената на услугата е включена стойността на обезвъздушителя, както и всички дейности по обезопасяване чрез източване и запълване на инсталацията.

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Времето за изпълнение се съгласува до 2 работни дни от постъпване на плащането.
 

Монтаж на автоматичен обезвъздушител на инсталация за битова гореща вода (БГВ) или на вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ)

Ако установиш неравномерно топлоотдаване в различни клонове на инсталацията или топлата вода достига желаната температура след продължително източване, това най-често се дължи на наличния въздух в системите. С монтиране на автоматични обезвъздушители решаваш проблемите трайно и ефикасно.

След заявяване на услугата нашите специалисти извършват всички дейности по обезопасяване, реконструкция, монтаж на автоматични обезвъздушители и привеждане на системата към нормален режим на работа.

Ново! Заяви тук онлайн посещение от техник на EVN Топлофикация за тази услуга.

Заявлението може да се подаде и в EVN Офис чрез попълване на формуляр, но лично или от упълномощено от теб или от етажната собственост лице.

Важно! Необходимо е да осигуриш достъп до имот на последния етаж на сградата.

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Промоционални цени на услугата: виж тук. Повече за кампанията с отстъпки на ремонтните услуги от EVN Топлофикация може да прочетете тук.

Монтаж на автоматичен обезвъздушител на
инсталация за БГВ или ВОИ
Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Монтаж с доставка на автоматичен обезвъздушител на ВОИ за 1 брой 151,67 30,33 182,00
Монтаж с доставка на автоматичен обезвъздушител на ВОИ за всеки следващ 87,50 17,50 105,00
Монтаж с доставка на автоматичен обезвъздушител на инсталация
за БГВ за 1 брой
235,83 47,17 283,00
Монтаж с доставка на автоматичен обезвъздушител на инсталация
за БГВ за всеки следващ
140,83 28,17 169,00

В цената на услугата е включена стойността на обезвъздушителя, както и всички дейности по обезопасяване чрез източване и запълване на инсталацията. При инсталация за БГВ, услугата предвижда и извършване на предварителен оглед.

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Времето за изпълнение се съгласува до 2 работни дни от постъпване на плащането.
 

Изолиране на щранг-лира

В случаите, когато не желаеш да използваш топлинната енергия отдавана от щранг-лира, заяви тази услуга.

Ново! Заяви тук онлайн посещение от техник на EVN Топлофикация за тази услуга.

Може да я заявиш и в EVN Офис.

Специалисти на EVN Топлофикация ще извършат предварителен оглед на място, ще оценят техническата възможност за изолиране на щранг-лирата и ще я изключат от сградната инсталация.

Услугата се заявява от упълномощено от собствениците на сградата лице при съгласие на всички засегнати собственици от етажна собственост (имотите под и над твоя).

Необходимо е да посочиш и предоставиш:

 • отговорно лице за осигуряване на достъп до общи части в приземните и/или избените части на сградата,
 • телефон за контакт,
 • списък с клиентските номера и номерата на измервателните точки (ИТН) на собствениците на имоти, за които ще се изолира щранг-лира,
 • списък с подписи, удостоверяващи съгласие на всички засегнати собственици.

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Промоционални цени на услугата: виж тук. Повече за кампанията с отстъпки на ремонтните услуги от EVN Топлофикация може да прочетете тук.

Изолиране на щранг-лира Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Изолиране на щранг-лира за 1 брой 405,83 81,17 487,00
Изолиране на щранг-лира за всяка следваща 263,33 52,67 316,00

Цената на услугата включва всички дейности по обезопасяване чрез източване и запълване на инсталацията.

Срокът за изпълнение на услугата е до 17 календарни дни от заплащането ѝ.

Времето за изпълнение се съгласува до 2 работни дни от постъпване на плащането.
 

Разделяне на инсталация от абонатна станция

Когато желаеш да разделиш инсталацията си от абонатна станция, заяви услугата в EVN Офис.

Специалисти на EVN Топлофикация ще извършат предварителен оглед на място, ще оценят техническата възможност за реконструкция и разделяне на инсталацията и ще ти предоставят персонална калкулация.

Важно! Необходимо е съгласието на всички собственици от етажна собственост.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от теб лице чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представиш:

 • протокол с решение на Общото събрание на етажната собственост,
 • списък с подписи на всички собственици от етажната собственост,
 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (при упълномощаване).

Искането се изпълнява след сключване на договор и се заплаща в 30-дневен срок от датата на издаване на фактурата.
 

Монтаж на разширителен съд с реконструкция на инсталацията

Ако твоята отоплителна инсталация е оборудвана с разширителен съд от отворен тип, разположен в подпокривното пространство на сградата, и след авария се налага същият да се подмени с нов, ние ти предлагаме трайно отстраняване на проблема при изгодни условия.

Ново! Заяви тук онлайн посещение от техник на EVN Топлофикация за тази услуга.

Може да заявите услугат и в EVN Офис.

Ние предоставяме комплексна ремонтна услуга, която включва:

 • предварителен оглед на място,
 • доставка на разширителен съд от затворен тип,
 • реконструкция на отоплителната инсталация и монтаж на разширителен съд в абонатната станция,
 • всички дейности по източване и запълване на инсталацията,
 • възстановяване на режимите на топлоподаване.

Новият разширителен съд е собственост на EVN Топлофикация и неговата стойност не се включва в цената на услугата.

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Промоционални цени на услугата: виж тук. Повече за кампанията с отстъпки на ремонтните услуги от EVN Топлофикация може да прочетете тук.

Монтаж на разширителен съд Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Монтаж на разширителен съд с реконструкция на инсталацията
(без цена на разширителен съд)
1 784,17 356,83 2 141,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 17 календарни дни от заплащането ѝ.

Времето за изпълнение се съгласува до 2 работни дни от постъпване на плащането.
 

Пренастройка на системи за автоматично регулиране на вътрешни отоплителни инсталации (ВОИ) и инсталации за битова гореща вода (БГВ) по желание на клиент

Ако желаеш да промениш поддържаните температури в твоята сграда, е необходима пренастройка на системата за автоматично регулиране на топлоподаването.

Нашите сервизни специалисти по обслужване на абонатни станции ще въведат в управляващия контролер новите климатични параметри и ще приведат автоматичното регулиране на АС в работен режим.

Ново! Заяви тук онлайн посещение от техник на EVN Топлофикация за тази услуга.

Можеш да заявиш услугата и в EVN Офис, но от собствениците на сгради или упълномощените от тях лица, както и от упълномощени представители на сгради етажна собственост.

Важно! При сгради етажна собственост се изисква протокол от решение на общо събрание за съгласие на собствениците с новите параметри на температурния режим.

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Пренастройка на система за автоматично регулиране Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Пренастройка на системи за автоматично регулиране на ВОИ и
инсталации за БГВ по желание на клиент
90,83 18,17 109,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.
 

Възстановяване/монтаж на външен датчик на абонатна станция, собственост на клиент
 

При температурни промени системата за автоматизирано управление на абонатната станция осигурява гъвкаво регулиране на топлоподаването, съобразено с изискванията за ефективност и комфорт.

Ако при профилактика или експлоатация на абонатната станция твоя собственост установиш отклонения в параметрите на датчика за външна температура, предлагаме техническа помощ за неговата подмяна и възстановяване на нормалния режим на работа.

Услугата включва извършване на предварителен оглед.

Ново! Заяви тук онлайн посещение от техник на EVN Топлофикация за тази услуга.

Можеш да заявиш услугата и в EVN Офис, но лично или чрез упълномощено от теб лице, като посочиш адрес, удобно за теб време, лице и телефон за контакт.

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Възстановяване/монтаж на датчик Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Възстановяване/монтаж на външен датчик на абонатна станция, 
собственост на клиент
300,00 60,00 360,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Времето за изпълнение се съгласува до 2 работни дни от постъпване на плащането.

За промяна в програмираните климатични параметри на сградата, виж услугата „Пренастройка на системи за автоматично регулиране на ВОИ и инсталации за БГВ по желание на клиент” в раздел „Отоплителни инсталации”.
 

Отстраняване на пробив в топлопреносни мрежи или абонатни станции, собственост на клиент

При възникване на пробив в стопанисвани от теб топлопреносна мрежа и/или абонатна станция е наложително да предприемеш мерки за локализиране на причините и отстраняване на течовете.

Когато не разполагаш с наличен екип за извършване на ремонта и/или сложността на повредата изисква взаимодействие с доставчика на топлинна енергия, обърни се към EVN Топлофикация.

Услугата можеш да заявиш лично или чрез упълномощено от теб лице в най-близкия EVN Офис. Необходимо да посочиш лице за контакт и телефон за връзка.

Сервизните екипи на EVN Топлофикация разполагат с необходимата техника и опит в поддържането на топлопреносни мрежи/АС и ще ти окажат нужната помощ за навременното възстановяване на топлоснабдяването.

Услугата се изпълнява след сключване на договор и се заплаща в 30-дневен срок от датата на издаване на фактурата.
 

Преуплътняване и пренабиване на арматура в съоръжения, собственост на клиент

При неизправности в арматурата на топлопроводи твоя собственост, изискващи преуплътняване или дейности по пренабиване в камера, нашите специалисти ще извършат необходимия ремонт и ще ти съдействат за възстановяване на нормалното топлоподаване.

Услугата може да заявиш лично или чрез упълномощено лице в EVN Офис, като посочиш вида на съоръжението, удобно за теб време, лице и телефон за контакт.

Заявката се изпълнява след сключване на договор и се заплаща в 30-дневен срок от датата на издаване на фактурата.
 

Ремонт на арматура от топлопреносни мрежи или абонатни станции, собственост на клиент

С поддържане в изправно състояние на спирателната и регулираща арматура в абонатните станции и топлопреносната мрежа ще осигуриш по-добро управление на режимите и надеждна експлоатация на отоплителната система.

Довери се на нашите специалисти, когато планираш дейности по обслужване и подмяна на различни типове арматура и търсиш високо качество на изпълнените ремонти.

Услугата може да заявиш лично или чрез упълномощено лице в EVN Офис, като посочиш вида на съоръжението, удобното за теб време, лице и телефон за контакт.

Заявката се изпълнява след сключване на договор и се заплаща в 30-дневен срок от датата на издаване на фактурата.
 

Монтаж на нова обезвъздушителна линия

Ако често се налага обезвъздушаване на инсталацията и въпреки това тя не работи ефективно, ние ти предлагаме трайно отстраняване на проблема с монтаж на нова обезвъздушителна линия.

Ново! Заяви тук онлайн посещение от техник на EVN Топлофикация за тази услуга.

Може да заявите услугат и в EVN Офис.

Ние предоставяме комплексна ремонтна услуга, която включва:

 • предварителен оглед на място,
 • подготовка и пробиване на отвори в общите части,
 • изрязване на старата и монтиране на нова обезвъздушителна линия,
 • всички дейности по източване и запълване на инсталацията,
 • възстановяване на режимите на топлоподаване,
 • почистване на работната площадка.

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Монтаж на нова обезвъздушителна линия Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Монтаж на обезвъздушителна линия ниска зона/ до 9 ет. 1 582,50 316,50 1 899,00
Монтаж на обезвъздушителна линия висока зона / над 9 ет. 2 506,67 501,33 3 008,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 17 календарни дни от заплащането ѝ.

Времето за изпълнение се съгласува до 2 работни дни от заплащане на услугата.
 

Монтаж на отоплителни тела

Ако при обновяване на апартамента планираш смяна на отоплителните тела с по-модерни и по-високо ефективни или при неизправност се нуждаеш от монтаж на ново отоплително тяло, заяви услугата от EVN Топлофикация.

Необходимо е да разполагаш с подходящите по вид и характеристики отоплителни тела.

Разгледай продуктовата и ценова листа с радиатори от EVN Топлофикация:

Промоционални цени: виж тук. Повече за кампанията с отстъпки на ремонтните услуги от EVN Топлофикация може да прочетете тук.

Отоплителни тела Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Глидер за алуминиев радиатор 300/95/80 за 1 брой 22,50 4,50 27,00
Глидер за алуминиев радиатор 500/95/80 за 1 брой 18,33 3,67 22,00
Глидер за алуминиев радиатор 600/95/80 за 1 брой 20,83 4,17 25,00
Монтажен комплект за радиатор за 1 брой с кука дюбел 2 броя 6,67 1,33 8,00

Заявените отоплителни тела се заплащат предварително и се доставят безплатно при изпълнение на услугата.

Сервизните специалисти на EVN Топлофикация извършват необходимите дейности по монтаж и присъединяване, поставят пломби на новите радиатори и изпращат протокол до фирмата за дялово разпределение.

Ново! Заяви тук онлайн посещение от техник на EVN Топлофикация за тази услуга.

За да заявиш услугата, е необходимо:

 • да ни предоставиш удостоверение от топлинния счетоводител за отчетени уреди (ако услугата се извършва извън отоплителния сезон),
 • да уведомиш за предстоящия ремонт упълномощения представител на етажната собственост.

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Промоционални цени на услугата: виж тук. Повече за кампанията с отстъпки на ремонтните услуги от EVN Топлофикация може да прочетете тук.

Монтаж на отоплителни тела Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Монтаж на отоплително тяло за 1 брой 140,83 28,17 169,00
Монтаж на отоплително тяло за всяко следващо 70,83 14,17 85,00
Монтаж или преместване на отоплително тяло
с реконструкция за 1 брой
258,33 51,67 310,00
Монтаж или преместване на отоплително тяло
с реконструкция за всеки следващ
159,17 31,83 191,00
Монтаж или преместване на отоплително тяло
с реконструкция с поцинковани прес тръби за 1 брой
295,00 59,00 354,00
Монтаж или преместване на отоплително тяло
с реконструкция с поцинковани прес тръби за всеки следващ
195,83 39,17 235,00

Цената на услугата включва всички дейности по обезопасяване чрез източване и запълване на инсталацията, както и извършването на предварителен оглед.

Срокът за изпълнение на услугата е до 9 календарни дни от заплащането ѝ.
 
Времето за изпълнение се съгласува до 2 работни дни от постъпване на плащането.
 

Смяна на радиаторен вентил / холендър

С поддържане в изправно състояние на арматурата по отоплителните тела ще ограничиш риска от аварии и ще осигуриш надеждно топлоснабдяване в твоя имот.

Ново! Заяви тук онлайн посещение от техник на EVN Топлофикация за тази услуга.

Можеш да заявиш услуга и в EVN Офис.

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Промоционални цени на услугата: виж тук. Повече за кампанията с отстъпки на ремонтните услуги от EVN Топлофикация може да прочетете тук.

Смяна на радиаторен вентил / холендър Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Смяна без доставка на радиаторен вентил /холендър за 1 брой 110,00 22,00 132,00
Смяна без доставка на радиаторен вентил / холендър за всеки следващ 28,33 5,67 34,00

Разгледай продуктовата и ценова листа за спирателна и свързваща арматура от EVN Топлофикация и избери подходящата за теб:

Промоционални цени: виж тук. Повече за кампанията с отстъпки на ремонтните услуги от EVN Топлофикация може да прочетете тук.

Спирателна и свързваща арматура Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Радиаторен вентил 1/2" за 1 брой 5,83 1,17 7,00
Радиаторен вентил 3/4" за 1 брой 7,50 1,50 9,00
Радиаторен вентил с термоглава 1/2" за 1 брой 21,67 4,33 26,00
Радиаторен холендър за 1 брой 4,17 0,83 5,00

Заявената спирателна и свързваща арматура се заплаща предварително и се доставя безплатно при изпълнение на услугата.

В цената на услугата са включени всички дейности по монтаж и обезопасяване чрез източване и запълване на инсталацията.

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Времето за изпълнение се съгласува до 2 работни дни от постъпване на плащането.

Монтаж на обезвъздушител на отоплително тяло

Наличието на въздух в инсталацията често е причина за неравномерното затопляне на отоплителните тела.

С монтажа на ръчни или автоматични обезвъздушители ще осигуриш комфорт и по-висока ефективност на отоплението в твоя имот.

Ново! Заяви тук онлайн посещение от техник на EVN Топлофикация за тази услуга.

Сервизен екип на EVN Топлофикация ще достави и монтира най-подходящите обезвъздушители в удобно за теб време.

Можеш да заявиш услугата и в EVN Офис.

EVN Топлофикация издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Промоционални цени на услугата: виж тук. Повече за кампанията с отстъпки на ремонтните услуги от EVN Топлофикация може да прочетете тук.

Монтаж на обезвъздушител на отоплително тяло Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Монтаж с доставка на автоматичен обезвъздушител за 1 брой 118,33 23,67 142,00
Монтаж с доставка на автоматичен обезвъздушител за всеки следващ 36,67 7,33 44,00
Монтаж с доставка на ръчен обезвъздушител за 1 брой 107,50 21,50 129,00
Монтаж с доставка на ръчен обезвъздушител за всеки следващ 22,50 4,50 27,00

В цената на услугата са включени всички дейности по монтаж и обезопасяване чрез източване и запълване на инсталацията.

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Времето за изпълнение се съгласува до 2 работни дни от постъпване на плащането.
 

Стани клиент

Искаш да се възползваш от комфорта на централното топлоснабдяване и да опазиш въздуха в Пловдив по-чист?

Свържи се с нас на т 0700 1 7898.

Координатор от екипа ще ти обясни за възможностите.

SMS/имейл известие

Възползвай се от безплатните услуги за имейл или SMS известяване от EVN Топлофикация:

 • Ежемесечна информация за сметка
 • Информация за неплатени задължения

Спести време с EVN Онлайн плюс

Плащай сметките си за топлоенергия сигурно и без допълнителни такси през EVN Онлайн плюс. Регистрирай се еднократно за бърз достъп до история на потреблението и фактурите ти. Системата приема карти Visa и MasterCard.

Всички начини на плащане

EVN Онлайн плюс

Сигурно плащане директно през нашия сайт без допълнителни такси. Приемат се карти Visa, MasterCard, Diners Club и Discover.

Към EVN О+

Директен дебит

Попълни съгласие за директен дебит/незабавно инкасо в твоята банка и го представи в офис на EVN или на имейл [email protected]

Е-банкиране

Ползвай твоята банка за онлайн плащане на комунални сметки или за банков превод с индивидуалния IBAN от фактурата ти по сметка на EVN.

EVN банкови сметки

ePay.bg

При този вариант е необходимо да си направиш регистрация на www.epay.bg.

Виж повече

Банкомат

За да платиш през банкомат, ти е необходима банкова карта.

Виж как

Български пощи

Плащане можеш да направиш в касовите салони, обслужващи EVN България.

Виж къде

EasyPay

В касовите салони на Easy Pay в цялата страна.

Виж къде

Cash Terminal

През всички кештерминали на територията на страната.

Виж къде

Transcard

При този вариант е необходимо да си направиш регистрация на www.transcard.bg.

Виж повече

Плащане чрез Български пощи

Адреси на пощенските станции в областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Хасково и Ямбол виж тук.

В София можеш да платиш в следните пощенски станции:

Адрес Работно време / час*
ул. Ген. Йосиф В. Гурко 6
понед. – събота 07:30 – 19:00
неделя 08:00 – 13:00
бул. Цариградско шосе 85, бл.109
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Драган Цанков 31а
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Сливница 172
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Тотлебен 8
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00

*Посоченото работно време е по информация на „Български пощи“ ЕАД.

Разбери твоята сметка

 

Разгледай PDF документите, за да се ориентираш каква информация съдържа фактурата ти за топлоенергия.

Образец на фактурата за топлоенергия за домакинства

Изтегли

Е-фактура

Електронната фактура (eFaktura) е документ, подписан с валиден електронен подпис, който е напълно равностоен на хартиените фактури, но се получава по-бързо, съхранява се по-лесно и е по-щадящ за природата.

Разгледайте брошура с повече информация тук. 

Цени на топлинна енергия

 
Тип топлинна енергия от EVN Топлофикация лв./MWh
Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода
 127,19
Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода за доставчици по чл. 149а от ЗЕ
 126,19
Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода за асоциации по чл.151, ал.1 от ЗЕ 
 126,19
Преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин
 241,35

Цените са без ДДС и акциз, съгласно Решение № Ц-16 от 30.06.2024 г. на КЕВР.

Таблица с услугите и цените на фирмите за топлинно счетоводство, с които EVN Топлофикация има сключен договор, можеш да видиш тук. 

Планирани прекъсвания и аварии

Информация за изключване на топлоподаването за клиенти поради извършване на планов ремонт или отстраняване на аварии по топлопреносните съоръжения.

Повреди

В момента са известни следните неизправности и се работи по отстраняването им:

Адрес

гр. Пловдив ЖР Тракия, БЛ.23 ВХ.Б,В,БЛ.23 ВХ.Е,БЛ.36 ВХ.А

Неизправност

Планов ремонт

Дата на изключване от:

27.05.2024 г. - 9:00часа

Дата на изключване до:

04.06.2024 г. 16:00 часа

Срок на изключването до:

16:00

Планирани изключвания

В момента няма планирани изключвания по мрежата на EVN.

Реконструкция на ВОИ

Преустройството на вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) от вертикален в хоризонтален тип е съвременно решение, което ще промени схващането ти за домашен уют и топлина.

Клиентски съвет на EVN Топлофикация

За нас е важно клиентите ни да са доволни от услугите и обслужаването, които предлагаме. Затова твоето мнение и идеи са ценни за нас.

Присъединилите се към инициативата Клиентски съвет на EVN Топлофикация ни помагат да създадем полезни и успешни продукти.

Често задавани въпроси

Как да си проверя месечната сметка?

Всички битови клиенти на EVN Топлофикация могат да проверят месечната си сметка по някой от следните начини:

 • чрез EVN Онлайн плюс, след регистрация (линк). Информацията в EVN Онлайн плюс се зарежда най-късно до 15 число на месеца. Тук можеш и да платиш сметка;
 • чрез автоматична проверка на т 0700 10 207 (след въвеждане на ИТН);
 • виж предимствата на е-фактура на следния линк.

Всички често задавани въпроси можеш да видиш на следния линк.

Какво е изравнителна фактура (сметка) и може ли да се оспорва?

Изравнителната фактура се издава в случаите, когато няма реален отчет всеки месец, а се начислява количество топлинна енергия прогнозно или на равни месечни вноски. Такива фактури се издават в началото и в края на отоплителния сезон и се изчисляват на база реален отчет. Отчетът се извършва от твоя топлинен счетоводител. За целта  е необходимо да бъдат отчетени всички ИРУ в сградата етажна собственост.

В случай на несъгласие с изравнителното количество, което е отчел твоят топлинен счетоводител, имаш възможност да възразиш до 30 дни след получаването на изравнителната сметка (чл.30. ал.1 ОУ). Това става с подаване на възражение към твоя топлинен счетоводител или ЕVN Топлофикация. След издаването на изравнителната фактура от EVN Топлофикация оспорване на фактурата не се уважава.

Изравнителна сметка се издава и в случаите, в които има неотчетени ИРУ при месечен отчет. Поради това препоръчваме да преминеш към дистанционна форма на отчитане.

Всички често задавани въпроси можеш да видиш на следния линк.

Аз не ползвам услуги на Топлофикация, а заплащам сградна инсталация?

При сграда етажна собственост е топлофицирана цялата сграда, а не всеки апартамент по отделно. В Закона за енергетиката е записано, че всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда – етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, са потребители на топлинна енергия и разходите за отоплението на общите части и топлинните загуби се разпределят помежду им.
Всички често задавани въпроси можеш да видиш на следния линк.

Кой е отговорен за поддръжката на вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ)?

ВОИ е част от сградата и е собственост на всички собственици в СЕС. Така поддръжката ѝ е отговорност на етажната собственост. EVN може да съдейства на собствениците да извършат всички необходими ремонти чрез множество услуги по ВОИ. Компанията е задължена да обслужва абонатната станция.

Всички често задавани въпроси можеш да видиш на следния линк.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден