Scroll to top

Домакинства

Регулиран пазар на ел.енергия

Какво е краен снабдител?

EVN Електроснабдяване в ролята си на краен снабдител осигурява доставката на електрическа енергия за битови клиенти с обекти, присъединени на ниско напрежение към мрежата на Електроразпределение Юг в Югоизточна България, за които не е избран доставчик на електрическа енергия на свободния пазар. Цените, по които крайният снабдител доставя на своите клиенти, са регулирани от КЕВР и се променят всяка година от първи юли.

Какво е мрежови оператор/електроразпределително дружество?

Мрежовият оператор е собственикът на електрическата мрежа, който се грижи за нейното управление и поддръжка. Мрежата в България се управлява от различни мрежови оператори в зависимост от нивото на напрежение и географското местоположение. На дадена мрежа има само един мрежови оператор. Мрежовият оператор на мрежа високо напрежение е ЕСО ЕАД. Електроразпределение Юг е единственият мрежови оператор в Югоизточна България. Всички мрежови оператори се регулират от КЕВР.

Всеки, който е присъединен към мрежата на Електроразпределение Юг, е негов клиент – има индивидуален договор или договор при общи условия, заплаща предоставените му мрежови услуги и спазва установените от оператора и нормативната уредба правила и процедури.

Какво са Мрежови услуги?

Услугите пренос и достъп, предоставяни от мрежовия оператор.

Каква е действащата към момента цена на електроенергията?

Крайните цени на електроенергията за клиенти на EVN Електроснабдяване се определят с решение на Комисия за енергийно и водно регулиране. Актуалните цените за битови клиенти може да намериш тук

Какво е ИТН?

ИТН – Измервателна Точка Номер, е уникален 7-цифрен номер, който идентифицира обекта. С него се получава информация или се правят безкасови плащания. Намира се в блока с данните на клиента, до клиентския номер в месечната фактура.

Какво е клиентски номер?

Клиентският номер идентифицира клиента. Към един клиентски номер, може да има няколко измервателни точки (ИТН, няколко обекта). Плащането на сметки с клиентски номер е голямо улеснение за клиенти, които имат няколко ИТН (обекта) на тяхно име.
Въвеждането на клиентски номер улеснява всички процедури, свързани с клиентското обслужване на EVN България, и намалява времето при плащане на каса. Твоят клиентски номер се намира в блока с данните във всяка платена месечна сметка.

Закупих електрозахранен имот. Какво да направя, за да излизат сметките на мое име?

Необходимо е да заявиш безплатната ни услуга "Смяна име по документи". Повече информация за нея можеш да намериш тук.

Как да проверя месечната си сметка?

Всички битови клиенти на EVN Електроснабдяване могат да проверят месечната си сметка по някой от следните начини:

 • в EVN Онлайн плюс (след регистрация)
 • с автоматична проверка на телефон 0700 10 207 (след въвеждане на ИТН)
 • с помощта на сътрудник от телефонния център на дружеството на телефон 0700 1 7777 (от 8:00 до 17:00 ч. от понеделник до петък)


За улеснение на своите клиенти дружеството предлага безплатна услуга, при активиране на която ти изпращаме информация за фактура своевременно след издаването ѝ. За повече информация виж следващия въпрос или тук.

Възможно ли е EVN Електроснабдяване да ме информира при издаване на фактура и колко ще ми струва?

Да, EVN Електроснабдяване предлага различни начини за информиране на клиентите си за възникнали месечни задължения:

 • по имейл на електронен адрес
 • чрез SMS съобщение на мобилен телефон
 • чрез писмо.

За да получаваш информация за фактурата си по един от предлаганите начини, е необходимо да подадеш „Декларация” в EVN Офис, да я изпратиш по поща на адрес: EVN България, ул. "Христо Г. Данов" 37, 4000 Пловдив, България, по имейл на [email protected], като се приложи подписана и сканирана или да се регистрираш онлайн за SMS/имейл известяване на следния линк.

Услугата е безплатна.

Как мога да получа копие на фактура?

Услугата е платена и се заявява от титуляря на партида в EVN Офис. За повече информация натисни тук.
 

По какъв начин мога да заплатя сметката си?

EVN Електроснабдяване предлага на своите клиенти възможност за заплащане на дължимата сума за електроенергия по различни начини – онлайн и в брой. Пълна информация за различните видове разплащания ще намериш тук.

Възможно ли е да ми напомняте, ако пропусна срока за плащане на фактура и предстои прекъсване?

Да. За да получаваш информация за пропуснат срок за плащане, е необходимо да заявиш услугата „Известяване преди прекъсване за неплатени задължения“, като подадеш „Декларацияв EVN Офис, изпратиш я по поща на адрес: EVN България, ул. "Христо Г. Данов" 37, 4000 Пловдив, България, по имейл на [email protected] или онлайн на следния линк.
Услугата е напълно безплатна и след активирането ѝ дружеството ще ти изпраща уведомление най-малко 3 дни преди прекъсването по избрания от теб начин. Вариантите са: чрез SMS съобщение или на имейл адрес. Повече информация за услугата е налична тук.

Трябва ли да информирам EVN България, ако искам да плащам чрез директен дебит/ незабавно инкасо?

Да, ако желаеш да заплащаш задълженията си чрез директен дебит/незабавно инкасо, след заявяване на услугата в обслужващата теб банка е необходимо да посетиш EVN Офис и да предоставиш копие на съгласието за използване на услугата. Същото може да ни бъде предоставено вместо от теб, от обслужващата банка на имейл [email protected].

Имам съгласие за директен дебит в една от банките, но желая да си платя този месец тока на каса, защото така или иначе съм на ваша каса. Мога ли да направя това и трябва ли да ходя в банката допълнително. Има ли някаква опасност за дублирано плащане?

Съществува вероятност от дублиране на плащането, ако ЕVN вече е изпратило искане за директен дебит към банката. Банката трябва да бъде информирана за това. В случай на дублиране на плащане, е необходимо да информираш ЕVN дали сумата да бъде възстановена по посочена от теб банкова сметка или да се ползва за приспадане на следващи задължения до изчерпването й. Повече информация може да получиш на телефон 0700 1 7777 (понеделник - петък, от 08:00 до 17:00 ч.).

В какъв срок се отразяват в системата безкасовите плащания?

Обработката на едно нареждане за междубанков превод е свързана с договора за обслужване на всяка ТБ (Търговска банка) и нейните клиенти.

БИСЕРА (лицензираната платежната система, която обслужва клиентските преводи) получава информация за междубанкови клиентски преводи само от ТБ. Т.е. включването на даден превод във файла от ТБ към БИСЕРА зависи и от вътрешнобанковите процедури и практики на всяка конкретна банка.

Плащанията могат да се разделят условно в три основни групи:

 1. Плащане с EVN Онлайн плюс.
 2. Плащане с платежно нареждане (банков превод от която и да е банка към сметката на EVN) или чрез незабавно инкасо (предварително уговорени с банката плащания от сметката на клиента към сметката на EVN)
 3. Плащане с Транскарт или чрез www.ePay.bg.
Група 1 (плащане с EVN Онлайн Плюс)

Плащанията се отразяват в клиентската база данни на EVN в момента на потвърждаване на плащането от клиента.

Група 2 (платежно нареждане)
Платежното нареждане може да бъде обикновено или чрез системата за експресни плащания РИНГС.

 • При обикновено платежно нареждане извършено до обяд, плащането постъпва в сметката на EVN на същия ден и се отразява в клиентската база данни на следващия работен ден
 • При обикновено платежно нареждане извършено след обяд, плащането постъпва в сметката на EVN на следващия работен ден и се отразява в клиентската база данни на деня след него.
 • При експресно плащане чрез системата РИНГС, независимо кога е извършено, плащането постъпва в сметката на EVN на същия ден и се отразява в клиентската база данни на следващия работен ден
 • При незабавно инкасо – отразяването в клиентската база данни е като при платежното нареждане – в зависимост от часа на потвърждаване и изпращане към БИСЕРА.

Група 3 (плащане с Транскарт или ePay)
Плащане, извършено преди 11.00 ч., се отразява на същия ден. Плащане след 11.00 ч. се отразява на следващия ден.

Мисля, че сметката ми е неправилна. Какво трябва да направя?

Ако поради някаква причина имаш съмнения, че сметката за консумираната в твой обект енергия е изготвена неправилно, можеш да направиш следното: провери показанията на електромера си към момента и ги сравни с тези, които са на фактурата. Ако данните, записани от теб, са по-ниски в сравнение с тези от фактурата, това означава, че има погрешно отчитане или грешка при въвеждането на информацията. В този случай се обади на 0700 1 7777 (всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч.) или ни пиши на [email protected]. Ако данните, записани от теб, са по-високи в сравнение с тези от получената фактура и продължаваш да имаш съмнения в коректността на сметката си, е необходимо да се свържеш с мрежовото дружество в Югоизточна България Електроразпределение Юг на денонощен телефон 070010007 или по имейл [email protected].

Защо нямам ток?

С цел своевременно установяване на причината, провери първо за наличие на захранване в съседните сгради.

Ако електрозахранване липсва и в тях, то възможните причини за това са:

 • планирани ремонтни дейности
 • настъпила авария по електропреносната или електроразпределителната мрежа.Подробна информация относно плановите прекъсвания на електрозахранването се публикува на сайта на Електроразпределение Юг – www.elyug.bg. Информация за тях, както и за непланираните (аварийни) прекъсвания на захранването може да получиш на денонощния телефон на Електроразпределение Юг – 0700 1 0007.

Ако електрозахранване липсва само в твоя обект, това може да се дължи на:

 • пренатоварване или повреда в инсталацията на обекта (повреда в електроуред). В този случай следва да провериш всички предпазители в електрическото табло в обекта. Ако състоянието на предпазителите е нормално (включено), то следва да отидеш до таблото с електромерите и да провериш предпазителя, който се намира зад отвора. Ако причината е в него, то тогава той ще се е изключил (паднал) и трябва да го включиш отново (т. е вдигни го). Ако и след това все още нямаш захранване, обади се на телефона на Електроразпределение Юг 0700 1 0007, той се обслужва денонощно
 • прекъсване за неплащане – виж отговора на следващия въпрос.

Захранването е прекъснато заради просрочена фактура. Какво е необходимо да направя, за да бъде възстановено?

В случаите на преустановяване на електрозахранването поради неплащане на месечното задължение от клиента, електроснабдяването се възстановява след отстраняване на причините, довели до изключването: плащане на дължимите просрочени фактури и на съответната цена за възстановяване от ценоразписа на услугите на Електроразпределение Юг. Дружеството предлага две възможности - експресна и обикновена. При плащане на експресната възстановяването става до 6 астрономически часа, а при обикновената – до 12 часа на следващия работен ден. За повече информация относно описание и цени на услугите натисни тук.

Защо не бях предупреден, че имам неплатена фактура, заради която предстои да бъде преустановено електрозахранването на обекта ми?

Важно е да следиш твоята месечна фактура, отразяваща използваната ел. енергия и дължимата сума. Фактурата съдържа и срок за следващо плащане, както и период след срока за плащане, при изтичането на който е възможно Електроразпределение ЮГ да преустанови електрозахранването.

Уведомление правим и в изпълнение на чл.38з от Закона за енергетиката, което публикуваме на сайта в меню "Документи и регулации", в последната секция "Законови уведомления от EVN Електроснабдяване". Уведомлението по чл. 38з от ЗЕ съдържа списък с обектите, за които има налични неплатени задължения, свързани с доставката на електрическа енергия.

Препоръчваме ти да заявиш и нашата безплатна услуга при пропуснат срок на плащане на задължение да ти изпращаме безплатно уведомление най-малко 3 дни преди прекъсването чрез SMS съобщение или по имейл. Можеш да научиш повече за услугата и да я заявиш на следния линк.

При плащане на просрочената/-ите фактура/-и и такса за възстановяване по банков път, откога тече срокът, в който трябва да се възстанови захранването?

От момента, в който Електроразпределение Юг получи информация, че плащането е извършено от банката.

Какъв е редът за подаване и разглеждане на жалби?

EВН България Електроснабдяване ЕАД приема и завежда сигнали и жалби, подадени лично в офис за обслужване на клиенти, на пощенския адрес за кореспонденция, както и на електронен адрес [email protected].
Необходимата минимална информация за извършване на проверка и изготвяне на отговор е:

 • Име и фамилия 
 • Точен адрес
 • Описание на ситуацията и желания резултат
 • Клиентски номер или номер на измервателна точка, ако сте клиент на Дружеството.

Надлежно подадените сигнали и жалби се разглеждат и отговор се изпраща в срок до 30 (тридесет) дни от датата на постъпването им.
В случай че отговорът не е удовлетворяващ или не е получен в указания срок, клиентът има право да подаде жалба до КЕВР или Министерство на енергетиката спрямо компетенциите им:

 • Жалби, свързани с: изпълнението на изискванията за сигурност на доставките качественото снабдяване с електрическа енергия; изпълнение на задълженията и правилното прилагане на условията за предоставяне на достъп до електроразпределителната мрежа; неизпълнение на задълженията за присъединяване на производители и клиенти към  електроразпределителната мрежа; прекъсване на снабдяването с електрическа енергия, несъгласие с фактурираната електрическа енергия, са от компетентността на Комисията за енергийно и водно регулиране
 • Жалби, свързани с: техническото състояние и експлоатация на енергийните обекти, както и готовността на енергийните обекти за работа при бедствия са в контрола на Министъра на енергетиката.

При непостигане на съгласие по спора клиентът има право да се обърне и към съответния компетентен съд.
Информацията е налична и в „Контролен списък за потребителите на енергия“ с отговори на основни въпроси по дейността на дружествата, който е публикуван на интернет страницата на дружеството, в изпълнение на чл.38б, ал.4 от Закона за енергетиката във връзка с чл.127, ал.1 и чл.123, ал.3, т.8 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Какъв е редът за получаване на обезщетение при нанесена щета (вреда)?

При щета, за която предполагаш, че е причинена от електроразпределителното дружество при изпълнение на лицензионната си дейност, е необходимо в рамките на 5 работни дни да уведомиш писмено дружеството - в Югоизточна България това е Електроразпределение Юг. Повече информация ще намериш на сайта на дружеството на следния линк.

Какви са часовите зони на измерване за различните тарифи?

В зависимост от годишния сезон, часовите граници за отчитане на консумираната енергия по различни тарифи се променя. Началните и крайните часове на тарифните зони са определени с Решение № Ц – 002 на ДКЕВР от 29.03.2002г., влизат в сила от 01.04.2002г. и са единни за страната. За битови клиенти:

  В периода м. Ноември - м. Март
  Дневна часова зона   Нощна часова зона
  6.00ч - 22.00ч   22.00ч - 6.00ч
  В периода м. Април - м. Октомври
  Дневна часова зона   Нощна часова зона
  7.00ч - 23.00ч   23.00ч - 7.00ч

 

Как да поискам проверка на електромера си?

По този въпрос следва да се обърнеш към оператора на електроразпределителната мрежа, който в Югоизточна България е Електроразпределение Юг. Повече информация ще намериш на сайта на дружеството на следния директен линк.

Ако се съмнявам, че съседът ми краде ток, какво трябва да направя?

По този въпрос следва да се обърнеш към оператора на електроразпределителната мрежа, който в Югоизточна България е Електроразпределение Юг. Повече информация ще намериш на сайта на дружеството на следния директен линк.

Кога и защо се сменят електромерите за последваща проверка?

По този въпрос следва да се обърнеш към оператора на електроразпределителната мрежа, който в Югоизточна България е Електроразпределение Юг. Повече информация ще намериш на сайта на дружеството на следния директен линк.

Какво представляват електромерите с дистанционен отчет и защо се монтират?

Повече информация за този тип електромери и причината за използването им ще намериш на сайта на Електроразпределение Юг на следния директен линк.

Домакинства

Свободен пазар на ел.енергия

Какво означава либерализиране на електроенергийния пазар?

Либерализиране на електроенергийния пазар означава клиентите на електрическа енергия да могат да закупуват електрическа енергия по свободно договорени цени, като избират и сменят свободно своя доставчик.

Какво означава „доставчик на електрическа енергия“?

Търговско дружество – лицензиант за дейността „търговия с електрическа енергия“ или Доставчик от последна инстанция, което продава електрическа енергия по свободно договорени цени.

Защо пазарът трябва да се либерализира, какви са предимствата за клиентите?

Либерализираният пазар дава възможност на клиента за свободен избор на доставчик. Либерализирането на пазара създава условия за развиване на конкуренция, а конкурентните пазари се характеризират с високи стандарти на обслужване на потребителите, с по-добра ефективност и достигане на пазарни справедливи цени. На свободен пазар клиентът има възможност да избере доставчик, чието портфолио от продукти и услуги най-добре отговаря на неговите потребности и изисквания. Реалното търсене и предлагане, а не административни механизми, определят пазарните условия и цени и обуславят развитието на гъвкави предприемачески подходи.

Задължен ли съм да изляза на свободен пазар и в какъв срок?

Битовите клиенти (домакинствата) могат да закупуват електроенергия на регулирани цени или да си изберат доставчик на свободен пазар. Нормативната уредба към момента не предвижда точен срок за пълно отпадане на регулирания пазар, но тенденцията е всички клиенти да излязат на свободен пазар в следващите няколко години.

Как да избера доставчик на електроенергия на либерализирания пазар?

Всички активни търговци с електрическа енергия са регистрирани пред "Електроенергиен системен оператор" ЕАД и на интернет страницата www.eso.bg е публикуван техен списък. Всеки клиент, който желае да смени своя доставчик на електрическа енергия, може да посети страницата на ЕСО и да избере един или няколко търговеца, от които да поиска оферта за доставка на електрическа енергия.

Изборът на конкретен търговец е възможност за клиента, за която той носи и отговорност. Най-добре е изборът да бъде направен след внимателно проучване на доставчика и съпоставка на различни оферти с оглед на потребностите на клиента. Важно е да се направи информиран и добре обмислен избор на стабилен и коректен доставчик, както и да се анализират предварително условията на договора, който доставчикът предлага.

Колко често мога да си сменям доставчика на електроенергия?

Доставчик на електрическа енергия може да се сменя всеки месец с подаване на Заявление при избран търговец.
Според Нормативната уредба, за да е факт смяната на доставчик от 1-во число на даден месец, то Заявлението трябва да се подаде не по-късно от 10-то число на предходния месец. Ако заявите смяна след 10-то число, то тя ще бъде факт от 1-во число на по-следващия месец.

Плаща ли се такса за смяна на доставчик?

Не, процедурата пред мрежовия оператор по смяна на доставчик е безплатна.

Как се определя цената на електроенергията на свободен пазар?

На свободен пазар цените на електрическата енергия се определят на пазарен принцип и се договарят между клиент и търговец. КЕВР регулира само цените на мрежовите услуги, които са едни и същи за обекта на клиента както за свободен, така и за регулиран пазар.

Какви цени се заплащат на свободен пазар?

 • Цена за електрическа енергия – договаря се с търговеца
 • Цени за мрежови услуги – определят се от КЕВР
 • Цена за задължения към обществото – определя се от КЕВР
 • Данъци, определени от държавата, като акциз, ДДС и др.

Колко често се променят цените на електроенергията на свободен пазар?

Честотата на промяна на цените на свободен пазар е предмет на договорените условия между клиента и търговеца. На пазара на едро цената на енергията е динамична и зависи от търсенето и предлагането както в България, така и на международните пазари.

Може ли да сключа договор за снабдяване с електроенергия на свободен пазар с дружество от групата EVN България?

Да. В групата на EVN България има две дружества – търговци на електроенергия на свободен пазар: EVN Електроснабдяване (за контакти виж тук) и EVN Трейдинг (за контакти виж тук).

Променя ли се качеството на електрическа енергия на свободен пазар?

Не. Независимо кой търговец на енергия избереш, операторът на електроразпределителна мрежа  остава непроменен и той отговаря за качеството на електрическата енергия. Всички въпроси и сигнали относно качеството на снабдяването с електрическа енергия следва да се отправят към съответния оператор на електроразпределителната мрежа, към която са присъединени твоите обекти.

Когато си сменям доставчика на електрическа енергия, сменям ли си и доставчика на мрежови услуги?

Не. Например обектите на клиентите в Югоизточна България остават присъединени към мрежата на Електроразпределение Юг, независимо кой е техният доставчик на електрическа енергия на свободен пазар.

Може ли друг търговец да осигури по-добри мрежови параметри на енергията?

Доставчикът на електроенергия няма влияние върху качеството на доставяната електрическа енергия и в този смисъл няма как да осигури различни мрежови параметри на енергията от вече осигурените от мрежовия оператор. Разпределението на електрическа енергия е услуга от обществен интерес по смисъла на Закона за енергетиката и се предоставя единствено от оператора на електроразпределителната мрежа.

Избирайки си доставчик на електроенергия, трябва ли да заплащам за мрежови услуги?

Независимо от избора на доставчик, обектите на клиентите продължават да са присъединени към електроразпределителната мрежа и съответно да ползват услугите на мрежовия оператор. Цените на мрежовите услуги са одобрени от КЕВР и се заплащат на доставчика на електрическа енергия, който от своя страна ги урежда с мрежовия оператор.

За избора на търговец на свободен пазар има ли значение кой е моят мрежови оператор?

Не, няма. Изборът на търговец на електрическа енергия по никакъв начин не е обвързан с това кой е твоят  мрежови оператор.

От къде доставчиците за свободен пазар купуват електроенергия?

Търговците могат да купуват електрическа енергия от производители и други търговци на свободен пазар в България, от Българската независима енергийна борса (БНЕБ) и от други държави, при спазване на изискванията на действащото законодателство за вноса на закупените количества на територията на Република България.

Колко договора трябва да сключа и съответно колко фактури за електроенергия ще получавам?

Домакинствата (битовите клиенти) сключват договор за комбинирани услуги само с търговеца. Търговецът урежда плащанията с мрежовия оператор и издава една обща фактура, в която фигурират всички компоненти. Обяснение на фактура можеш да видиш на следния линк.

Какво представлява стандартизираният товаров профил (СТП)?

СТП e поредица от коефициенти, отразяваща характера на потреблението на електрическа енергия. СТП се причислява от съответното електроразпределително дружество и дава възможност на клиенти, които нямат електромер за почасово отчитане на електрическа енергия, да участват на либерализирания пазар и сами да избират доставчика си на електрическа енергия.

Какво означава балансираща група (БГ) и координатор на балансираща група (КБГ)?

Балансиращата група е съвкупност от крайни клиенти, производители и търговци на електрическа енергия, обединени с цел смекчаване на икономическите последици от цените на балансиращата енергия чрез общо балансиране (калкулиране на небалансите). Балансиращата група се администрира от координатор. Той се регистрира при ЕСО, който публикува списък на КБГ в България на своята интернет страница www.eso.bg.

Какво е небаланс?

Това е разликата между прогнозното потребление/производство и реално отчетеното от уредите за търговско измерване (електромерите).

Мога ли, ако реша, да се върна към Краен снабдител?

Да, това е възможно за домакинствата. Връщането се извършва по реда на процедурата за смяна на доставчик, администрирана от съответното електроразпределително дружество.
(От 1.10.2020 г. това не е възможно за небитови клиенти (вкл. и за малките фирми), тъй като КЕВР спря да определя регулирани цени за този тип потребители).

Домакинства

Доставчик от последна инстанция

Какво означава „Доставчик от последна инстанция“ и кой е клиент на ДПИ?

В случай че останеш без доставчик на свободен па­зар, включително и защото твоят търговец не е в състояние да изпълнява задълженията си поради независещи от теб причини (например изпадне в неплатежоспособност), за да не остане домът ти без електрическа енергия, снабдяването се извършва от доставчик от последна инстанция. ДПИ започва да те снабдява от момента, в който твоят търговец е прекъснал доставката, до момент, в който избереш нов лицензиран търговец на свободен пазар.

Важно е да знаеш, че цената за електрическа енергия, предлагана от ДПИ, се определя по методика, одобре­на от КЕВР. В твой интерес е да не попадаш на ДПИ или да се задържиш при него за възможно най-кратък срок, защото цените са значително по-високи от тези на свободен пазар.

Кои са доставчиците от последна инстанция?

За клиенти  с обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, ролята на ДПИ изпълняват крайните снабдители в съответната лицензионна територия. Затова, ако твоят дом е присъединен към мрежата на Електроразпределение Юг в Югоизточна България, твоят ДПИ ще бъде EVN Електро­снабдяване.

Ако се снабдявам от ДПИ, трябва ли да заплащам за мрежови услуги?

Да, клиентите на ДПИ заплащат дължимите суми за доставената електрическа енергия заедно с мрежовите услуги, акциз, ДДС, цена за задължения към обществото.

Защо съм включен в специална балансираща група?

Всички клиенти на ДПИ се включват в специалната балансираща група на ДПИ по силата на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

Мога ли като клиент на ДПИ да избера балансираща група, различна от тази на ДПИ?

Не. Балансираща група можеш да смениш, само като избереш друг доставчик по предвидения от нормативната уредба ред.

Каква е процедурата по извършване на смяна на доставчик?

Смяната на доставчик на електрическа енергия се администрира от електроразпределителното дружество, към чиято мрежа е присъединен обектът на клиента. За Югоизточна България това е Електроразпределение Юг. Подробна информация ще намериш на следния линк.

Как се извършва разпределението на небалансите (разходите)?

Принципи за разпределяне на небалансите в специалната балансираща група на доставчик от последна инстанция.

Домакинства

Топлоенергия

Как да стана клиент на EVN Топлофикация?

Посети удобен за теб EVN Офис и подай заявление за проучване на условията и начина на присъединяване на обекта към топлопреносната мрежа (Услуги по проучване на условията за присъединяване на нови обекти). Към заявлението трябва да предоставиш документи за собственост и одобрени инвестиционни проекти или екзекутивна документация на инсталацията за отопление и битово горещо водоснабдяване. За повече информация се свържи с денонощния телефон на EVN Топлофикация 0700 1 7898.

Аз не ползвам услуги на EVN Топлофикация, а заплащам сградна инсталация?

При сграда етажна собственост е топлофицирана цялата сграда, а не всеки апартамент по отделно. В Закона за енергетиката е записано, че всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда – етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, са клиенти на топлинна енергия и разходите за отоплението на общите части и топлинните загуби се разпределят помежду им.

Всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, са клиенти на топлинна енергия и са длъжни да монтират средства за дялово разпределение на отоплителните тела в имотите си и да заплащат цена за топлинна енергия.
Клиентите в сграда - етажна собственост, които прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имотите си, остават клиенти на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата.

Какво представляват Общите условия (ОУ)?

ОУ за продажба на топлинна енергия за битови нужди са оповестени публично и уреждат продажбата на топлинна енергия за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване посредством топлоносител гореща вода между EVN Топлофикация и потребители на топлинна енергия за битови нужди. ОУ се предлагат от EVN Топлофикация и след публично обсъждане се одобряват от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Чрез ОУ се определят правата и задълженията на топлопреносното дружество и клиентите:

 • ред за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на количеството топлинна енергия
 • отговорност при неизпълнение на задълженията
 • условия и ред за включване, прекъсване и прекратяване на топлоснабдяването
 • ред за осигуряване на достъп до отоплителните тела, средствата за търговско измерване или други контролни приспособления
 • ред за разглеждане на възражения, заявления и запитвания
 • срокове за предоставяне и получаване от клиентите на индивидуалните им сметки за разпределение на топлинна енергия.

Общите условия са публикувани в секция Документи и регулация.
 

Какъв е редът за подаване и разглеждане на жалби?

ЕВН България Топлофикация ЕАД приема и завежда сигнали и жалби, подадени лично в офис за обслужване на клиенти, на адреса за кореспонденция, както и на електронен адрес [email protected]. Надлежно подадените сигнали и жалби се разглеждат и отговор се изпраща в срок до 30 (тридесет) дни от постъпването им.
Необходимата минимална информация за извършване на проверка и изготвяне на отговор е:

 • Име и фамилия
 • Точен адрес
 • Описание на ситуацията и желания резултат
 • Клиентски номер или номер на измервателна точка, ако сте клиент на Дружеството.

В случай че полученият отговор не е удовлетворяващ, клиентът има право да подаде жалба до КЕВР или Министерство на енергетиката спрямо компетенциите им:

 • Жалби, свързани с: изпълнението на изискванията за техническото състояние и експлоатацията на обектите; прилагането на реда и техническите условия за топлоснабдяване; прекратяване на топлоподаването и прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия, несъгласие с фактурираната топлинна енергия, са от компетентността на Министерство на енергетиката
 • Жалби, свързани с изпълнението на изискванията за сигурност на доставките на топлинна енергия, се разглеждат от КЕВР.

Информацията е налична и в „Контролен списък за потребителите на енергия“ с отговори на основни въпроси по дейността на дружествата, който е публикуван на интернет страницата на дружеството, в изпълнение на чл.38б, ал.4 от Закона за енергетиката във връзка с чл.127, ал.1 и чл.123, ал.3, т.8 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Как се фактурира топлинната енергия?

Отчетената от уредите в абонатната станция топлинната енергия се фактурира ежемесечно на всички клиенти от сградата. Според избрания от общото събрание на етажната собственост начин на отчитане на уредите за дялово разпределение в сградата (ИРУ, топломери и водомери за гореща вода) от търговец за дялово разпределение (ТДР) ежемесечните начисления могат да бъдат:

 • по реално отчетена топлинна енергия, чрез дистанционен отчет (без посещение в имота) и ежемесечен визуален отчет (с посещения в имота)
 • по прогнозно количество топлинна енергия, на базата на процентния дял на консумацията на твоя имот от общата консумация на сградата през предходния отоплителен сезон. След приключване на отоплителен/ неотоплителен сезон за всички клиенти от сградата се изготвят изравнителни сметки на база реално отчетените данни от уредите в имотите.

Съгласно изискванията на Директива 2012 / 27 / ЕС относно енергийната ефективност, всички измервателни уреди за топлинна енергия (топломери и водомери) или топлинни разпределители, монтирани след 25 октомври 2020 г., следва да бъдат устройства с дистанционно отчитане.
Според същата Директива до 1 януари 2027 г. уредите, които вече са инсталирани, но не са с възможност за дистанционно отчитане, се заменят с нови. След тази дата консумацията на топлинна енергия от апартаментите в сгради етажна собственост се отчита дистанционно.

По какъв начин мога да заплатя сметката си за топлинната енергия?

EVN Топлофикация предлага на своите клиенти възможност за заплащане на дължимата сума за електроенергия по различни начини – онлайн и в брой. Пълна информация за различните видове разплащания ще намериш тук.

Какво да направя, за да бъда отчитан реално (дистанционно) всеки месец?

Твоят начин на отчитане зависи от избрания вариант за цялата сграда етажна собственост (СЕС). За да преминете към дистанционно отчитане, е необходимо решение на Общо събрание на СЕС. Ако вашият топлинен счетоводител (ТДР) не предоставя такава услуга или условията не ви допадат, може да използвате ОС на СЕС и за решение да смените топлинния счетоводител. За да се възползвате от всички предимства на дистанционното отчитане, е необходимо да бъдат поставени индивидуални разпределителни устройства (ИРУ) и водомери за гореща вода с дистанционен отчет в цялата сграда етажна собственост. Решението за вида отчет на уредите за дялово разпределение в имотите от дадена сграда се взима на Общо събрание на етажната собственост с мнозинство от над 50% от собствеността на сградата, в случай че не се сменя топлинен счетоводител. Протоколът с решението се представя в обслужващата ТДР или в EVN Офис.
За смяна на обслужващата ТДР е необходимо мнозинство от поне 67% от собствеността на сградата.
Съгласно изискванията на Директива 2012 / 27 / ЕС относно енергийната ефективност, всички измервателни уреди за топлинна енергия (топломери и водомери) или топлинни разпределители, монтирани след 25 октомври 2020 г., следва да бъдат устройства с дистанционно отчитане.
Списък на топлинните счетоводители, с които EVN Топлофикация има договор, ще намериш в секцията с цените на следния линк.

Как да си проверя месечната сметка?

Всички битови клиенти на Топлофикация могат да проверят месечната си сметка по някой от следните начини:

 • чрез Онлайн плюс (след регистрация) (линк).Информацията в EVN Онлайн плюс се зарежда най-късно до 15 число на месеца. Тук можеш и да платиш твоята сметка
 • чрез автоматична проверка на телефон 0700 10 207 (след въвеждане на ИТН)
 • удобна услуга е и е-фактура. Повече информация виж на следния линк.

Как се определя „Инсталираната отоплителна мощност“ (ИОМ) и може ли да се промени?

Според Закона за устройство на територията (ЗУТ) ИОМ се определя още при проектирането на сградата – част вътрешна отоплителна инсталация. ИОМ е сумарната мощност на отоплителните тела и топлоснабдителната арматура. Всяка промяна в ИОМ се извършва с проект съгласно ЗУТ, който трябва да съгласувате и с EVN Топлофикация.

Как се определя „Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация“?

Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, се определя съгласно решение на общото събрание на етажната собственост, взето преди започване на отоплителния сезон, по един от следните варианти:

 1. чрез формула разписана в т. 6.1.1 от методиката, приложение към чл. 61, ал. 1 от НТ (НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването)
 2. чрез използване на налични изсиления на инсталираната мощност на сградната инсталация, изготвени от провоспособни лица - т. 6.1.2 от методиката, приложение към чл. 61, ал. 1 от НТ
 3. по реално измерено количество енергия за сградна инсталация от избрано от общото събрание на етажната собственост лице в присъствието на представител на топлопреносното предприятие и на представител на етажната собственост.
 4. по избрана стойност за процент сградна инсталация, който не може да бъде по-малък от 20% и по-голям от 40% от количеството топлинна енергия за отопление на сградата – етажна собственост.

Как се разпределя топлинната енергия (ТЕ) за сградна инсталация?

Топлинната енергия за сградна инсталация се разпределя между всички клиенти пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти по проект.

Как се определя цената на битова гореща вода (БГВ) в сграда етажна собственост (СЕС) и защо е различна за различните сгради?

Цената на БГВ се определя от количеството топлинна енергия, необходима за подгряване на студената вода. Това количество се определя по два начина:

 • при ползване само на БГВ в сградата – по показания на топломера в абонатната станция
 • при ползване на топлинна енергия и за отопление, и за БГВ – чрез количеството студена вода, измерено от контролния водомер, монтиран пред подгревателя, умножено по необходимото количество топлинна енергия за загряване на 1 куб. м вода, а в случаите на монтиран допълнителен контролен топломер в абонатната станция (отчитащ енергията за отопление в сградата), като от показанията на общия топломер се извадят технологичните разходи на топлинна енергия в абонатната станция, енергията за допълване на вътрешната отоплителна инсталация, когато допълването на сградната инсталация за отопление се извършва от топлопреносната мрежа и показанията на допълнителния контролен топломер. Количеството топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 куб. м вода за битово горещо водоснабдяване, включва и технологичните разходи по сградната инсталация – собственост на клиентите, и се определя по реда на т. 5.2 от приложението по чл. 61, ал. 1 НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването.

Защо не е еднаква цената за загряване на 1 куб. м вода в различните сгради?

Цената за загряване на 1 куб. м вода зависи от изразходваното количество топлинна енергия, а то не е еднакво за различните сгради. Факторите, определящи разлика в количеството изразходвана енергия, са:

 • вид на сградната инсталация
 • вид на изолацията на сградата
 • наличие или не на рециркулационна помпа
 • потреблението в сградата
 • външни атмосферни условия
 • други непредвидими фактори. 

Как мога да се откажа от услугата централно топлоснабдяване в сграда етажна собственост(СЕС)?

Решение за отказ от централно топлоподаване е възможно единствено за цялата топлофицирана сграда, за което се изисква надлежно решение на Общото събрание на собствениците на етажна собственост (чл.153(2) от Закона за енергетика). Когато собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата - етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, не желаят да бъдат клиенти на топлинна енергия за отопление и/или за горещо водоснабдяване, те са длъжни да декларират писмено това пред топлопреносното предприятие и да поискат прекратяване на топлоснабдяването за отопление и/или горещо водоснабдяване от тази абонатна станция или от нейното самостоятелно отклонение. В рамките на СЕС е възможно да спреш топлоподаването от спирателната арматура към отоплителните тела в имота, като ще получаваш отдадена топлина от съседи и вътрешната страдна инсталация. При въведена система за дялово разпределение на топлинна енергия клиентите в сграда - етажна собственост, нямат право да прекратяват подаването на топлинна енергия към отоплителните тела в имотите си чрез физическото им отделяне от сградната инсталация.
Клиентите в сграда - етажна собственост, които прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имотите си, остават клиенти на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата.

Кой е отговорен за поддръжката на вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ)?

Сградните инсталации за отопление и горещо водоснабдяване са обща етажна собственост.
Поддръжката им е отговорност на етажната собственост. EVN Топлофикация може да съдейства чрез множество услуги по ВОИ на собствениците да извършат всички необходими ремонти. Компанията е задължена да обслужва абонатната станция.

Защо се налага метрологична проверка на водомерите и индивидуалните топломери в имотите и как се извършва? Ако не се направи в срок, какви са последствията?

Топломерите и водомерите подлежат на последваща проверка по реда на Закона за измерванията за сметка на собственика. Периодичността на проверките се определя:

 • за индивидуалните топломери в имотите – съгласно заповедта на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по чл. 43, ал. 4 от Закона за измерванията (5 години);
 • за индивидуалните водомери за топла вода в имотите на клиентите – съгласно изискването на Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.(10 години)

Когато фирмата за дялово разпределение установи, че срокът на валидност на метрологичната проверка на индивидуалните топломери и/или индивидуалните водомери е изтекъл през отчетния период, уведомява писмено клиентите за задължението им в едномесечен срок от установяването да заявят и представят за последваща проверка индивидуалните топломери и/или индивидуалните водомери, както и за последствията при неизпълнение на тези задължения. В случаите, в които клиентът не изпълни задължението си въвеждане на уредите в изправност и при последващата проверка фирмата за дялово разпределение установи, че индивидуалният топломер и/или индивидуалният водомер е повреден, за имота му се разпределя служебна топлинна енергия при условията на чл. 69, ал. 2, т. 2 и/или на т. 7.3.3 от приложението към чл. 61, ал. 1 от НТ.

Как можем да преместим или подменим радиатор?

След закупуване или подмяна на радиатори е необходимо да:

 • да поискаш източване на ВОИ, в случай че спирателната арматура към отоплителното тяло не е изправна. Тази услуга се извършва от EVN Топлифакация съгласно утвърден ценоразпис.
 • Да подмениш отоплителното тяло, след което да се обърнеш към твоя топлинен счетоводител. Той ще извърши преместване на ИРУ, ще  изчисли мощността на радиатора според параметрите му и ще програмира индивидуалното разпределително устройство (ИРУ).

EVN Топлофикация може да извърши смяна на радиатор. Тук ще намериш нужната информация.

Как да променя прогнозен дял за разпределение на топлинната енергия?

Промяна на прогнозните количества топлинна енергия за отопление и БГВ се допуска при писмено заявление на клиента до своя топлинен счетоводител и при спазване на следните изисквания:

 • Намаление на прогнозни количества се допуска в случаи на необитаване на имота за не по-малко от три месеца или намален брой обитатели, съгласувано от управителя/председателя на управителния съвет на етажната собственост и двама съседи.В заявлението се записват показанията на индивидуалния водомер за топла вода и показанията на уредите за дялово разпределение, монтирани на отоплителните тела в имота, точен адрес и телефон за контакт на подписалите го лица;
 • Увеличение на прогнозните количества, клиента може да заяви в случай на увеличаване броя на лицата, които обитават имота, и/или увеличено потребление на топлинна енергия за отопление и/или на топла вода.

Декларацията за промяна на прогнозни количества може да бъде подадена и в EVN Офис, като същата ще бъде предоставена на съответната фирма за дялово разпределение.
В случай че подадената декларация не отговаря на изискванията, то клиентът ще бъде информиран, че същата не може да се приеме поради съответната причина и необходимостта от подаване на нова, отговаряща на изискванията описани по-горе.

Какво е необходимо да направя, ако желая прекъсване на „щранг лира“?

За да се изключи топлоподаването към щранг лира, се изисква писмено съгласие на всички клиенти по съответната вертикала, откъдето минава тази щранг лира. Подава се заявление с приложен протокол с изразено писмено съгласие на всички клиенти (в EVN Офис или на зоналния координатор от EVN Топлофикация). При техническа възможност се извършва прекратяване на топлоподаването към посочената щранг лира. При извършване на отделянето служителите на EVN Топлофикация изготвят протокол и същият се обработва в програмните системи на дружеството, след което се изпраща за обработка и на твоя топлинен счетоводител.

Какво да направя, когато съм на мнение, че размерът на фактурираната топлинна енергия за месец е нереален?

Имаш право в четиридесет и петдневен срок след изтичане на периода, за който се отнася фактурата, да подадеш възражение до твоя топлинен счетоводител или до EVN България Топлофикация чрез:

 • обаждане на телефон 0700 1 7898
 • посещение в удобен за теб EVN Офис
 • попълване на онлайн формата за контакти на нашия сайт на следния линк
 • писмо на имейл адрес [email protected] или по пощата на официалния адрес за комуникация с EVN Топлофикация, ул. "Христо Г. Данов" 37, 4000 Пловдив, България.По случая ще бъде направена проверка и ще получиш отговор.

 

Какво е изравнителна фактура (сметка) и може ли да се оспорва?

Изравнителната фактура (кредитно или дебитно известие) се издава в случаите, когато избраният от теб топлинен счетоводител не извършва реален отчет всеки месец, а начислява количество топлинна енергия по прогнозни данни или на равни месечни вноски. Съгласно договорите между EVN Топлофикация и фирмите за дялово разпределение, опериращи на територията на гр. Пловдив, изравнителни сметки се изготвят в началото и в края на отоплителния сезон. Същите се изчисляват на база реален отчет на всички уреди по имоти в етажна собственост. Отчетът се извършва от твоя топлинен счетоводител. За целта  е необходимо да бъдат отчетени всички ИРУ и/или водомери за битово гореща вода в сградата етажна собственост.
В случай на несъгласие с изравнителното количество, което е отчел твоят топлинен счетоводител, имаш възможност да възразиш. Това става с подаване на възражение към твоя топлинен счетоводител или ЕVN Топлофикация. Срокът за корекция на данните в изравнителните сметки е до 31 август. След изтичане на срока съгласно процедурата не се приемат нови рекламации и не се преработва изравнителната сметка за отоплителен период.
Изравнителна сметка за всички клиенти от сграда етажна собственост се издава след приключване на отоплителния сезон и в случаите, в които има самоотчет на уреди и/или неотчетени ИРУ и/ или водомери за битово гореща вода и при месечен отчет. Поради това препоръчваме да преминеш към дистанционна форма на отчитане. Попитай за това твоя топлинен счетоводител.

Какво да направя, ако установя повреда (спукан радиатор, счупен спирателен кран и др.) в жилището?

Незабавно подай сигнал на денонощния телефон на EVN Топлофикация 0700 1 7898. Ще получиш съдействие според конкретната ситуация.

EVN Топлофикация извършва множество аварийни услуги - повече вижте тук.

Какво да направя, ако водата или радиаторите са студени?

Подай сигнал за неизправност на денонощния телефон на EVN Топлофикация 0700 1 7898. Операторът ще обработи твоя сигнал и ще получиш компетентна информация, съобразена с конкретната ситуация.

Към кого да се обърна, ако се съмнявам, че съседите крадат топлинна енергия?

При съмнения за неправомерно ползване на топлинна енергия живущите подават искане в EVN Офис. Съвместно със служители на Вашия топлинен счетоводител се извършва проверка в имотите на клиентите. При констатирани нарушения се прилагат предвидените от нормативната уредба санкции от страна на топлинния счетоводител.

Счупих пломбите на водомера – какво да правя?

При нарушаване целостта на пломбите на водомерите за гореща вода подай бързо заявка към обслужващата фирма за дялово разпределение на топлинна енергия. За информация може да се обадиш и на денонощния телефон на EVN Топлофикация 0700 1 7898.

Къде мога да открия контакти на фирмите за топлинно счетоводство, което ме обслужва?

Информация за контакт на обслужващата те фирма за топлинно счетоводство можеш да откриеш във фактурата си за консумирана топлинна енергия. В колонка допълнителна информация са записани адреса и телефона на фирмата за дялово разпределение, която те обслужва.

Защо е необходимо отчитането да се извършва от фирми за топлинно счетоводство? Това не повишава ли допълнително цената и не е ли възможно тази функция да се изпълнява само от EVN Топлофикация?

Отчитането на индивидуалните разпределителни устройства (ИРУ), монтирани на отоплителните тела, и водомерите за битово-гореща вода се извършва от търговец за дялово разпределение, който е избран с решение на общото събрание в сградата, за да извърши монтаж, сервизно обслужване и отчитане на монтираните от тях ИРУ и дяловото разпределение на консумираната топлинна енергия между потребителите в сградата. EVN Топлофикация има сключени договори с всички лицензирани търговци за дялово разпределение, като същите са подизпълнители на EVN Топлофикация, т.е. те извършват отчета на ИРУ, водомерите за битово-гореща вода и разпределението на топлинната енергия между потребителите в сградите, с които преди това са имали сключени договори за монтаж, обслужване, отчитане и т.н.

EVN Топлофикация е лицензирана фирма за дялово разпределение на топлинната енергия и също извършва отчет на водомери за битово-гореща вода. За тази дейност и тези потребители ежемесечно заплащат цена за „услуга дялово разпределение на топлинна енергия” по цени на дружеството.

Ценоразписът за извършване на отчет на всички търговци за дялово разпределение, в това число и EVN Топлофикация, е публикуван на сайта на дружеството линк

Как да пусна или спра отоплението извън отоплителния сезон?

Предсрочно спиране или пускане на топлоподаването извън отоплителния сезон е възможно след представяне на протокол от общо събрание на СЕС (сграда в режим на етажна собственост) в EVN Офис или към вашия зонален координатор от EVN Топлофикация, в който документ 2/3 от собствениците писмено са изразили съгласието си за това. Ако ти си клиент на топлоенергия в индивидуална сграда, подай заявление в EVN Офис за спиране или пускане на отопление извън отоплителния сезон.

Бизнес

Свободен пазар на ел.енергия

Имам въпрос за компенсациите заради високите енергийни цени

Списък с отговори на често задавани въпроси по темата и друга полезна информация ще намерите тук.

Какво означава „доставчик на електроенергия“?

Търговско дружество лицензиант за дейността търговия с електрическа енергия или доставчик от последна инстанция, което продава електрическа енергия по свободно договорени цени. Лицензиите за търговия с електрическа енергия се издават от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Защо пазарът трябва да се либерализира, какви са предимствата за клиентите?

Либерализираният пазар дава възможност на клиента за свободен избор на доставчик. Либерализирането на пазара създава условия за развиване на конкуренция, а конкурентните пазари се характеризират с високи стандарти на обслужване на потребителите, с по-добра ефективност и достигане на пазарни справедливи цени. На свободен пазар клиентът има възможност да избере доставчик, чието портфолио от продукти и услуги най-добре отговаря на неговите потребности и изисквания. Реалното търсене и предлагане, а не административни механизми, определят пазарните условия и цени и обуславят развитието на гъвкави предприемачески подходи.

Задължен ли съм да изляза на свободен пазар и в какъв срок?

По закон от 1.10.2020 г. всички небитови потребители са задължени да закупуват електрическа енергия на свободен пазар.
Ако след тази дата не сте избрали доставчик на свободен пазар, Вашето снабдително дружество продължава да Ви доставя енергия, но вече в качеството му на Доставчик от последна инстанция (ДПИ). Цените на ДПИ не се договарят, те се калкулират съобразно методика, утвърдена от КЕВР. Повече>

Как да избера доставчик на електроенергия на либерализирания пазар?

Всички активни търговци с електрическа енергия са регистрирани пред Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО) и на интернет страницата www.eso.bg е публикуван техен списък. Всеки клиент, който желае да смени своя доставчик на електрическа енергия, може да посети страницата на ЕСО и да избере един или няколко търговеца, от които да поиска оферта за доставка на електрическа енергия.
За клиенти с годишно потребление под 100 000 kWh КЕВР създаде онлайн платформа, чрез която потребителите да се информират за предложенията на различните търговци на свободен пазар: https://platforma.dker.bg/.
Изборът на конкретен търговец е възможност за клиента, за която той носи и отговорност. Най-добре е изборът да бъде направен след внимателно проучване на доставчика и съпоставка на различни оферти с оглед на потребностите на клиента. Важно е да се направи информиран и добре обмислен избор на стабилен и коректен доставчик, както и да се анализират предварително условията на договора, който доставчикът предлага.

Колко често мога да си сменям доставчика на електроенергия?

Доставчик на електрическа енергия може да се сменя всеки месец с подаване на Заявление при избран търговец.
Според Нормативната уредба, за да е факт смяната на доставчик от 1-во число на даден месец, то Заявлението трябва да се подаде не по-късно от 10-то число на предходния месец. Ако заявите смяна след 10-то число, то тя ще бъде факт от 1-во число на по-следващия месец.

Плаща ли се такса за смяна на доставчик?

Не, процедурата пред мрежовия оператор по смяна на доставчик е безплатна.

Как се определя цената на електроенергията на свободен пазар?

На свободен пазар цените на електрическата енергия се определят на пазарен принцип и се договарят между клиента и неговия доставчик.

Какви цени се заплащат на свободен пазар?

 • Цена за електрическа енергия договаря се с търговеца
 • Цени за мрежови услуги определят се от КЕВР
 • Цена за задължения към обществото определя се от КЕВР
 • Данъци, определени от държавата, като акциз, ДДС и др.

Какво е цена достъп и как да я изчисля?

Цената за достъп до електроразпределителната мрежа се определя с решение на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) като дължима към операторите на електроразпределителните мрежи. Повече за цена достъп за бизнес клиентите на територията на Югоизточна България можете да прочетете на уеб сайта на Електроразпределение Юг на следния линк.

Какво представлява реактивната енергия?

Това е онази част от общата енергия, освен активната енергия, която Ви предоставяме, необходима за функционирането на консуматори, включващи в конструкцията си елементи като трансформатори, дросели, електродвигатели или кондензатори, наречени реактивни елементи.

Реактивната енергия създава характерните за посочения тип съоръжения променливи магнитни или електрически полета, които се колебаят двупосочно между тях и източника на електрическа енергия.

Повече за реактивната енергия за бизнес клиентите на територията на Югоизточна България можете да прочетете на уеб сайта на Електроразпределение Юг на следния линк.

Колко често се променят цените на електроенергията на свободен пазар?

Честотата на промяна на цените на свободен пазар е предмет на договорените условия между клиента и търговеца. На пазара на едро цената на енергията е динамична и зависи от търсенето и предлагането както в България, така и на международните пазари.

Може ли да сключа договор за снабдяване с електроенергия на свободен пазар с дружество от групата EVN България?

Да. В групата на EVN България има две дружества търговци на електроенергия на свободен пазар: EVN Електроснабдяване (за оферти виж тук) и EVN Трейдинг (за оферти виж тук).

Ако сключа договор на свободен пазар с EVN Електроснабдяване, мога ли да му прехвърля отговорността за прогнозиране на енергийното потребление на моята фирма?

Да, всеки клиент на EVN Електроснабдяване на свободен пазар може да разчита, че компанията ще му съдейства за изготвяне на прецизни прогнози.

Променя ли се качеството на електрическа енергия на свободен пазар?

Не. Независимо кой търговец на енергия изберете, Вашето електроразпределително дружество остава същото и то отговаря за качеството на доставките. В тази връзка всички въпроси и сигнали относно качеството на снабдяването с електрическа енергия следва да се отправят към съответното електроразпределително дружество, към чиято мрежа са присъединени Вашите обекти.

Когато си сменям доставчика на електрическа енергия, сменям ли си и доставчика на мрежови услуги?

Не. Например обектите на клиентите в Югоизточна България остават присъединени към мрежата на Електроразпределение Юг, независимо кой е техният доставчик на електрическа енергия на свободен пазар.

Може ли друг търговец да осигури по-добри мрежови параметри на енергията?

Доставчикът на електроенергия няма влияние върху качеството на доставяната електрическа енергия и в този смисъл няма как да осигури различни мрежови параметри на енергията от вече осигурените от мрежовия оператор. Разпределението на електрическа енергия е услуга от обществен интерес по смисъла на Закона за енергетиката и се предоставя единствено от оператора на електроразпределителната мрежа.

Избирайки си доставчик на електроенергия, трябва ли да заплащам за мрежови услуги?

Независимо от избора на доставчик, обектите на клиентите продължават да са присъединени към електроразпределителната мрежа и съответно да ползват услугите на мрежовия оператор. Цените на мрежовите услуги са одобрени от КЕВР и се заплащат на доставчика на електрическа енергия, който от своя страна ги урежда с мрежовия оператор.

Мога ли да остана без захранване, ако не си избера доставчик на свободен пазар?

В случай че небитов клиент не е избрал доставчик на свободен пазар до 30.06.2021 г., той ще бъде снабдяван от Доставчик от последна инстанция (ДПИ) до избор на друг доставчик. Снабдяването може да бъде прекъснато само ако клиентът откаже сделка с ДПИ (чл. 123, ал.2 от Закона за енергетиката), както и при наличие на отворени задължения към доставчика и/ или мрежовия оператор.

За избора на търговец на свободен пазар има ли значение кой е моят мрежови оператор?

Не, няма. Изборът на търговец на електрическа енергия по никакъв начин не е обвързан с това кой е Вашият мрежови оператор.

Мога ли да си избера доставчик на електроенергия от чужбина?

Всички легитимни доставчици са включени в регистъра на ЕСО, който се поддържа на сайта на държавния системен оператор www.eso.bg.

От къде доставчиците за свободен пазар купуват електроенергия?

Търговците могат да купуват електрическа енергия от производители и други търговци на свободен пазар в България, от Българската независима енергийна борса (БНЕБ) и от други държави при спазване на изискванията на действащото законодателство за вноса на закупените количества на територията на Република България.

Колко договора трябва да сключа и съответно колко фактури за електроенергия ще получавам?

Броят и видът на договорите и в последствие на фактурите зависят от условията и обслужването, които предлага съответният търговец. Най-често срещаната практика е сключването на договор за комбинирани услуги с търговеца. В този случай търговецът урежда плащанията с мрежовия оператор и издава една обща фактура, в която фигурират всички компоненти.

 

Какво представлява стандартизираният товаров профил (СТП)?

СТП e поредица от коефициенти, отразяваща характера на потреблението на електрическа енергия. СТП се изчислява регулярно от съответното електроразпределително дружество и дава възможност на клиенти, които нямат електромер за почасово отчитане на електрическа енергия, да участват на либерализирания пазар и сами да избират доставчика си на електрическа енергия.

Какво означава балансираща група (БГ) и координатор на балансираща група (КБГ)?

Балансиращата група е съвкупност от крайни клиенти, производители и търговци на електрическа енергия, обединени с цел смекчаване на икономическите последици от цените на балансиращата енергия чрез общо балансиране (калкулиране на небалансите). Всяка точка (търговски електромер) от електроенергийната система принадлежи към определена балансираща група, която може да бъде стандартна или специална (когато координаторът на групата е лицензиант за дейност от обществен интерес).

Балансиращата група се администрира от координатор, който събира, агрегира и предава информация за производството и потреблението на своите членове, както и урежда небалансите на групата с ЕСО.

КБГ са регистрира при ЕСО, което публикува списък на КБГ в България на своята интернет страница www.eso.bg. Всеки клиент може да получи информация за БГ, в която участва, от своя доставчик на електрическа енергия.

Какво е небаланс?

Това е разликата между прогнозното потребление/производство и реално отчетеното от уредите за търговско измерване (електромерите).

Мога ли, ако реша, да се върна към предишния си краен снабдител на регулиран пазар?

Това не е възможно от 1 октомври 2020 г., тъй като КЕВР не определя регулирани цени за доставка на електроенергия за небитови клиенти и реално няма как да се осъществи продажба. След тази дата всички небитови клиенти са задължени да работят на свободен пазар с избран от тях доставчик.

Предоставили сме съгласие за директен дебит, какво се случва с плащанията по различните фактури, които получаваме от EVN Електроснабдяване?

Директният дебит е платежна операция, чрез която платецът дава своето предварително съгласие Банката да извършва плащания на негови задължения по искане на получателя на сумата. При заявяване на услугата платецът посочва получателя по директния дебит.

В случай че сте предоставили съгласие за директен дебит по искане на EVN Електроснабдяване, то важи за задълженията по фактурите, издадени от EVN Електроснабдяване, независимо дали са за обекти, снабдявани от дружеството като Краен снабдител, ДПИ или търговец.

Особеност:При наличие на фактури за доставена електрическа енергия и/или за мрежови услуги, издадени от юридическо лице, различно от EVN Електроснабдяване и желание те да бъдат заплащани чрез директен дебит е необходимо да подадете ново съгласие за директен дебит.

Бизнес

Свободен пазар – промени 2021

Каква е очакваната промяна след 1 юли 2021 г. и кого засяга?

От 1 юли 2021 г. по закон спират да важат типовите договори, които се активираха, считано от 1.10.2020 г. Така ако имате фирма с обекти, присъединени на ниско напрежение, и досега не сте предприели никакви стъпки за промяна на доставчик, от 1 юли 2021 г. преминавате служебно на ДПИ, тъй като всички небитови клиенти вече закупуват електрическа енергия само от свободен пазар, по свободно договорени цени. Затова ви съветваме възможно най-скоро да изберете и сключите договор с търговец на свободен пазар. Вижте офертите на EVN тук.

Как да разбера дали промените след 1 юли 2021 г. се отнасят за моя обект?

Ако Вие вече сте сключили индивидуален договор с доставчик (търговец) на енергия на свободен пазар, промените не Ви засягат.
Ако заплащате електроенергията за даден Ваш обект по цени в условията на типов договор, и във фактурата Ви на втора страница липсва обозначение БИТОВ, това означава, че промените засягат този обект и след 1 юли 2021 г. той е снабдяван от ДПИ, докато не сключите договор с избран от Вас търговец на свободен пазар.

Кой ме снабдява до 1 юли 2021 г.?

Ако досега не сте предприели смяна на доставчик, до 1 юли 2021 г. Вие получавате енергия от ЕVN Електроснабдяване, но при условията на типов договор, утвърден от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
По закон тези типови договори за небитови клиенти са валидни от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г., обозначавайки преходен период, през който Вие можехте да сключите договор за доставка на електроенергия по свободно договорени цени с EVN Електроснабдяване или с друг, избран от Вас, доставчик.

Какви са сроковете за избор/смяна на доставчик на енергия от свободен пазар?

Избор и смяна на доставчик на електроенергия на свободен пазар може да се извършва всеки месец.

Важно е да се знае, че процедурата започва с избор и сключване на търговски договор с избрания от Вас доставчик, след което доставчикът заявява смяната пред мрежовия оператор.

Ако заявяването е до 10-то число на месеца, смяната става факт от 1-во число на следващия календарен месец. Ако заявката се подаде след 10-то число, смяната ще е факт от 1-во число на по-следващия месец.

Смяната на доставчик на свободен пазар е безплатна услуга. Условията на завяване можете да разберете от всеки търговец.

Кой ме снабдява след 1 юли 2021 г., ако не направя нищо?

Ако до 10 юни 2021 г. Вие не сте сключили договор за доставка на електроенергия с търговец на свободен пазар, то от 1 юли 2021 г. доставката на електроенергия се осъществява отново от EVN Електроснабдяване, но в ролята му на ДПИ. Може да се освободите от условията и цените на ДПИ, като сключите търговски договор с EVN или с друг избран от Вас търговец на свободен пазар. Вижте офертите на EVN тук.

Къде мога да намеря информация за действащи търговци на свободен пазар?

Информация за действащите търговци може да намерите на сайта на Електроенергиен системен оператор (ЕСО) (www.eso.bg), секция Електроенергиен пазар. КЕВР поддържа онлайн платформата https://platforma.dker.bg/.

Мога ли да се върна отново на регулиран пазар?

Не, от 1 октомври 2020 г. регулиран пазар има само за битови потребители.

Какво се случва след 30 юни 2021 г., ако все още нямам сключен договор с доставчик на енергия на свободен пазар?

В случай че не сте сключили търговски договор за доставка с ЕVN Електроснабдяване или с друг избран от Вас търговец на свободен пазар, Вие сте служебно прехвърлени на Доставчик от последна инстанция (ДПИ) по цени, определяни по методика от КЕВР.
Повече за ролята и цените на ДПИ можете да намерите тук.

Какво трябва да направя, ако имам авария, след като съм излязъл на свободен пазар с дружество-търговец?

Всички въпроси, свързани с поддръжка на мрежата, отстраняване на аварии и др. би трябвало да бъдат отнесени към мрежовия оператор, отговорен за територията, на която е Вашият обект. За обекти, намиращи се на територията на Югоизточна България оператор на мрежата е Електроразпределение Юг. Контакти и информация за дружеството можете да намерите на www.elyug.bg.

Как мога да сключа договор с EVN Електроснабдяване на свободен пазар?

Вие можете да сключите договор с EVN Електроснабдяване на свободен пазар, като се свържете с нас:

 • на телефон 0700 1 7777,
 • на имейл [email protected] или като посетите
 • в ЕVN Офис.

Също така имате възможност да поискате оферта онлайн тук.

След излизане на свободен пазар ще се повиши ли сметката ми за ток?

Крайната цена, която заплащате за електроенергия, се състои от различни компоненти: енергия, мрежови услуги, цена за задължения към обществото, данъци.

На свободен пазар Вие договаряте с избрания от Вас търговец само цената на компонентата „енергия“. Регулирани от КЕВР, продължават да бъдат компонентите с мрежови цени и цена за Задължения към обществото. Към тях се добавя и стойността на съответните данъци, определени от държавата, като акциз и ДДС.

При сключване на договор за покупка на електроенергия по свободно договорени цени, стойността на компонентата „енергия“ се описва в него, както и периодът, за който тя важи. Имайте предвид, че цената на енергията на свободен пазар се определя изцяло на пазарни принципи и затова стойността й се променя във времето и не може да бъде предвидена с точност за дълги периоди.

Бихме искали да Ви напомним, че стойността на фактурата, която заплащате всеки месец, зависи не само от крайната цена на електроенергията, но и от количеството потребена енергия, която също варира и е добре да вземете предвид, ако правите сравнения.

Бизнес

Доставчик от последна инстанция (ДПИ)

Какво означава „Доставчик от последна инстанция“ и кой е клиент на ДПИ?

В случай че останете без доставчик на свободен пазар, включително и защото Вашият търговец не е в състояние да изпълнява задълженията си поради независещи от Вас причини (например изпадне в неплатежоспособност), за да не остане обектът Ви без електрическа енергия, снабдяването се извършва от доставчика от последна инстанция. ДПИ започва да Ви снабдява от момента, в който Вашият търговец е прекъснал доставката, до момент, в който изберете нов лицензиран търговец на свободен пазар.

Важно е да знаете, че цената за електрическа енергия, предлагана от ДПИ, се определя по методика, одобрена от КЕВР. Във Ваш интерес е да не попадате на ДПИ или да се задържите при него за възможно най-кратък срок, защото цените са значително по-високи от тези на свободен пазар.

Кои са доставчиците от последна инстанция?

За клиенти с обекти, присъединени към електропреносната мрежа, функцията на ДПИ изпълнява Националната електрическа компания ЕАД (НЕК). За клиенти с обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа, ролята на ДПИ изпълняват крайните снабдители в съответната лицензионна територия. Затова, ако Вашият обект е присъединен към мрежата на Електроразпределение Юг, Вашият ДПИ ще бъде EVN Електроснабдяване.

Ако се снабдявам от ДПИ, трябва ли да заплащам за мрежови услуги?

Клиентите на ДПИ заплащат дължимите суми за доставената електрическа енергия заедно с мрежовите услуги, акциз, ДДС, цена за задължения към обществото.

Защо съм включен в специална балансираща група?

Всички клиенти на ДПИ се включват в специалната балансираща група на ДПИ по силата на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

Мога ли като клиент на ДПИ да избера балансираща група, различна от тази на ДПИ?

Не. Може да смените принадлежността на обекта към балансиращата група, като по предвидения за това ред изберете друг доставчик на свободен пазар, различен от ДПИ.

Каква е процедурата по извършване на смяна на доставчик?

Смяната на доставчик на електрическа енергия се администрира от електроразпределителното дружество, към чиято мрежа е присъединен обектът на клиента. За Югоизточна България това е Електроразпределение Юг. Подробна информация ще намерите на следния линк.

Как се извършва разпределението на небалансите (разходите)?

Разпределянето на разходите за небаланси се извършва в съответствие с Принципи за разпределяне на небалансите в специалната балансираща група на доставчик от последна инстанция.

Бизнес

Електронна фактура от ДПИ

Защо EVN EC-ДПИ спря да изпраща хартиени фактури и праща само електронни?

Електронните документи и в частност електронните фактури са съвременният и сигурен начин за получаване, обработка и съхраняване на важна информация. Изпращането и получаването на фактури по електронен път Ви прави независими от засилващите се глобални рискове с доставките на хартия и други канцеларски материали. Моля да обърнете внимание, че във Вашия Индивидуален договор към Общите условия за продажба на електрическа енергия при условията на доставка от последна инстанция е заложена електронна доставка на фактури.

Електронната фактура приема ли се от данъчните служби, с какво е по-добра от хартиената?

Да. С eFaktura (електронна фактура) Вие получавате оригинална, електронно подписана месечна фактура, която може да бъде използвана за всички счетоводни операции.

Съществено предимство е това, че получавате месечната си фактура много по-бързо – до няколко дни от отчетната Ви дата. Документът е винаги на Ваше разположение от всяко устройство, от което отваряте електронната си поща и при необходимост може да разпечатате без ограничение оригинал или копие на документа.
Не на последно място преходът към електронна доставка на фактури реализира спестявания на ценни природни ресурси и представлява грижа за околната среда.

До кога трябва да заявя еFaktura?

В случай че все още не сте заявили eFaktura, може да направите това по всяко време безплатно на следния линк, като ще започнете да получавате електронните фактури от следващия месец

Как ще разбера, че имам нова, електронна фактура?

Когато първата електронна фактура след регистрацията е готова, на подадения от Вас имейл адрес ще получите покана за регистрация от [email protected]. След еднократната първоначална регистрация при всяка нова фактура ще бъдете уведомявани на регистрирания имейл адрес от [email protected].

Бизнес

Топлоенергия

Как да пусна/спра отоплението извън отоплителния сезон?

Необходимо е да изпратите писмено заявление по имейл до Вашия личен EVN Консултант или до [email protected]. Заявката Ви ще бъде изпълнена съгласно посочената от Вас дата или до 15 дни след подаване на заявлението.

Как се определя цената на топлинната енергия?

Цената на доставяната топлинна енергия се определя ежегодно с решение на енергийния регулатор. Актуалните цени ще намерите на следния линк.

Как мога да получа копие на фактура?

Това е платена услуга. Как се заявява, можете да прочетете на следния линк.

Какви са начините на плащане?

Детайлно описание на начините на плащане ще намерите на следния линк.

Как да стана клиент на EVN Топлофикация?

За да се възползвате от предимствата на централното топлоснабдяване в Пловдив, трябва да извършите няколко стъпки за ново присъединяване. Детайлно описание на услугата ще намерите на следния линк.

Производители

Балансиране

Длъжен ли съм да участвам в балансираща група?

Да, тъй като така постановяват Правилата за търговия с електрическа енергия. Производителите, които не са сключили договор за участие в комбинирана или стандартна балансираща група, задължително стават част от специалната балансираща група на Крайния снабдител, с когото имат договор за изкупуване на произведената от тях електрическа енергия.

Кой има право да бъде член на специална балансираща група?

Производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност по-малка от 500 kW, чиято енергия крайният снабдител изкупува, когато същите не са избрали друг координатор на балансираща група.

Какво е предимството от участие в балансираща група?

Агрегиране на профили на производство с различна форма, при което индивидуалните небаланси в даден период на сетълмент и различна посока се компенсират един с друг и общият за групата небаланс в този период на сетълмент става по-малък. Небалансът, който се разплаща с НЕК, е този на групата, а не на самостоятелен неин член. Частта от небаланса, която е нетирана между членовете на групата, се разплаща с координатора на групата при по-изгодни цени за излишък и недостиг спрямо тези на ЕСО.

Защо трябва да плащам небаланс, след като в ЗЕ и ЗЕВИ пише, че енергията се изкупува по измерени количества?

Производителите на електрическа енергия, включително от възобновяеми източници, заплащат разноски за покриване на небаланси в съответната балансираща група, на която са членове, в случай на разлика в подадените от тях графици и реалното производство. Когато производителят не подава график за производство, координаторът на съответната балансираща група го изготвя от негово име. Производителите се балансират и заплащат предизвиканите за системата небаланси, които координаторът е изчислил съгласно утвърдена от КЕВР методика за разпределяне на небалансите между членовете на балансиращата група.

Как се изчислява небалансът?

Небалансът се изчислява в две стъпки:

 1. ЕСО остойностява излишъка и недостига на групата с производители на НЕК, в която EVN Електроснабдяване (EVN EC) е пряк член със своята специална балансираща група на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници. НЕК, в качеството ѝ на координатор на балансираща група, разпределя небалансите съгласно нейната методика за разпределяне на разходите за балансиране.
 2. На база извлечението за сетълмент, което НЕК изготвя за групата на EVN ЕС, EVN ЕС разпределя разходите за небаланси между производителите – членове в неговата група. Всеки член поема частта от недостига или излишъка на цялата група, който е предизвикал. Количеството небаланс, обменено между членовете в рамките на групата на EVN EC, се остойностява по вътрешногрупова цена, определена от координатора – EVN EC. Така се определя стойността на небаланса. Той се изважда от стойността на произведената енергия по график, изчислена при цена на обществения доставчик НЕК. Разликата се разделя на реално произведеното количество и се получава цената на небаланса – лева на произведен киловатчас електрическа енергия.

Какво включва цената за небаланс?

Цената за небаланс включва само разхода на координатора на балансиращата група за енергията, нужна за покриване на груповите небаланси. Цената за небаланс се изчислява по одобрена от КЕВР методика и на база месечния сетълмент, изготвен от НЕК за балансиращата група.

Какво включва услугата „Администриране на балансиращата група“?

Услугата покрива разходите за дейностите, извършени от координатора, свързани с администрирането на балансиращата група, като цената ѝ може да се изменя. Услугата е въведена с цел компенсиране на административните разходи, възникващи за координатора, във връзка с изпълнение на дейността координатор на балансираща група, в това число, но не само:

 • обмен и обработка на прогнози с членовете на балансиращата група със собствени прогнози; изготвяне на единна прогноза за членовете на балансиращата група, които са прехвърлили отговорността за прогнозиране на координатора по силата на чл. 6, т. 2 от договора
 • обработка и обмен на графици с ЕСО и НЕК
 • обмен и обработка на измервателни данни със собствениците на измервателни системи
 • изготвяне на извлечения за сетълмент
 • комуникация с членовете на балансиращата група, ЕСО, НЕК и собствениците на измервателни средства и други дейности.

Как мога да подавам индивидуални прогнози?

Индивидуалните прогнози се подават един ден преди деня на производство, до 9:30 ч. сутринта. Желанието за подаване на индивидуални прогнози трябва да бъде заявено или в договора за участие в специалната балансираща група на EVN Електроснабдяване (EVN EC), или чрез подаване на заявление за изготвяне на самостоятелни прогнози до дружеството. Заявилите собствено прогнозиране могат да изтеглят файл образец, в който да се попълват стойности за нетно производство от централата, и инструкция за попълване на файла. Във Вашия договор за участие в специалната балансираща група на EVN EC са посочени телефоните и имейлите, на които можете да отправяте допълнителни запитвания.

Какъв документ ще се издава за осчетоводяване на разходите за балансиране?

За разходите за небаланси и услугата „Администриране на балансираща група“ ще бъде издавана една фактура от името на координатора на балансираща група към всеки производител за всеки отделен отчетен период. Фактурата ще бъде изпращана чрез е-фактура на деклариран имейл адрес.

Как мога да сменя балансиращата група?

Производители, присъединени към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“, могат да променят своя координатор на балансираща група (КБГ), след като преминат през процедура по смяна при Електроразпределение Юг в качеството му на оператор на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България и администратор на процеса по смяна на КБГ. Повече информация ще намерите на интернет страницата на дружеството на следния линк.

Какво става след достигане на нетното специфично производство?

След достигане на размера на нетното специфично производство ВЕИ производител с инсталирана мощност под 500 kW може да продава електрическата си енергия по свободно договорени цени на избран търговец при следните усвовия:

 1. без смяна на специалната балансираща група, ако производителят е пряк член. Преминаването от непряк член към пряк става чрез попълване на
  заявление за изготвяне на самостоятелни прогнози до дружеството
 2. след промяна на принадлежността от специална балансираща група към стандартна или комбинирана балансираща група, съгласно ПТЕЕ.

Ако произвидетелят не сключи договор за продажба по свободно договорени цени, количествата енергия над нетно специфичното производство ще бъдат изкупени от Крайният снабдител по цена за излишък на балансиращ пазар, определена от ЕСО ЕАД.

Обща информация

ПУК (PUK) код

Какво е ПУК (PUK) и за какво се ползва?

ПУК (PUK) е персонален унифициращ код и представлява буквено-цифрова комбинация от 9 знака.
 
Притежателите на ПУК могат по електронен път и/или по телефон да подават заявления за услуги, за актуализиране на данни или получаване на информация, без да е необходимо да се идентифицират по друг начин или да посещават EVN Офис.

Как мога да получа ПУК?

ПУК може да бъде заявен и получен лично – в избран от Вас EVN Офис, чрез еднократно посещение и легитимиране като собственик и титуляр на партида.

Може ли да предоставя ПУК на някого другиго?

Не. ПУК не може да бъде преотстъпван.

Имам няколко обекта. Означава ли това, че имам и няколко ПУК?

Не.
 
Един ПУК се генерира за един ЕГН в случай на физическо лице или за един ЕИК в случай на юридическо лице. С този ПУК даденото лице може да оперира за всички клиентски номера и всички ИТН, за които е титуляр.
 
В случай на прибавяне/отстраняване на ИТН към/от клиентски номер с генериран ПУК няма необходимост промяната да бъде заявявана специално при нас. Системата автоматично причислява/отстранява ИТН от профила на клиента.

Какво да правя, ако загубя моя ПУК?

В случай на загубен ПУК е необходимо да се заяви копие лично в EVN Офис по Ваш избор.

Обща информация

EVN Онлайн плюс

Какво е EVN Онлайн плюс?

EVN Онлайн плюс е уеб портал за проверка и директно плащане на сметки за електрическа и топлинна енергия чрез интернет страницата на EVN България: www.evn.bg – сигурно, бързо и лесно. Виж повече – изтегли брошура.

Има ли ограничение в броя на регистрираните клиентски номера?

Да, един потребител може да регистрира най-много 5 (пет) клиентски номера.

Колко ИТН мога да регистрирам?

Един потребител може да регистрира и заплаща до 5 клиентски номера без ограничение на броя на ИТН към тези номера.

С каква карта мога да платя?

Към момента системата обработва плащания само с карти Visa и MasterCard. Изисква се попълване на трицифрения код CVV2 от гърба на картата. Ако имате въпроси за Вашата карта, обърнете се към банката картоиздател.

Кога ще се отрази плащането през EVN Онлайн плюс?

Информацията за извършената транзакция постъпва веднага, самото плащане се отразява след постъпване на сумата по сметка на EVN България в рамките на 3-5 дена.

Платих през EVN Онлайн плюс, но като проверих ИТН-то отново, ми дава съобщение „Плащането е в процес в обработка“. Какво значи това?

Това съобщение означава, че клиентът е наредил успешно транзакция за съответната фактура през EVN Онлайн плюс, което е видимо в базата данни на EVN България. Плащането обаче се обработва до реалното постъпване на сумата от банковата сметка на клиента, което може да настъпи след няколко дни в зависимост от банката.

Регистрирах се и плащам през EVN Онлайн плюс. Ако в бъдеще ми се наложи да платя по друг начин, ще мога ли да го направя?

Да.

Кои фактури мога да платя през EVN Онлайн плюс?

През EVN Онлайн плюс можеш да платиш фактури за консумирана електрическа и топлинна енергия, включително изравнителни фактури за топлинна енергия, фактури за услуги, фактури за цена за възстановяване при прекъснато захранване на регулиран пазар и фактури за цена за възстановяване при прекъснато захранване на свободен пазар по искане EVN Електроснабдяване в качеството му на търговец на ел. енергия.

Трябва ли да плащам точно в срока за плащане, както е при другите онлайн плащания?

Плащането в срок гарантира, че няма да плащате лихва и няма да се стигне до преустановяване на електрозахранването поради неплащане. Въпреки това през EVN Онлайн плюс можете да заплатите фактурите за потребена електрическа или топлинна енергия и след срока за плащане.

Може ли през EVN Онлайн плюс да се плаща цена за възстановяване на електрозахранването, прекъснато поради неплащане?

Да, възможно е, ако обектът ти е на:
 • регулиран пазар – в случай че желаеш експресно възстановяване, е необходимо да се обадиш на тел. 0700 1 0007 и да заявиш това, като имаш предвид, че заявката и плащането трябва да се направят до 14:00 ч.
 • свободен пазар и е прекъснат по искане на EVN Електроснабдяване в качеството му на твой актуален търговец. В случай че желаеш експресно възстановяване, е необходимо да се обадиш на тел. 0700 1 7777 и да заявиш това, като имаш предвид, че заявката и плащането трябва да се направят до 13:00 ч.

При плащане на просрочени задължения кога ще се виждат лихвите и ще могат ли да се платят през EVN Онлайн плюс?

Лихвите при плащане през EVN Онлайн плюс ще са видими в следващия период за плащане. Преди да се нареди плащане за тях, няма да е възможно да се плати ново задължение.

Как мога да заплатя стари фактури онлайн?

През EVN Онлайн плюс, през ePay.bg и на сайта на Транскард. Касово може да се платят и на касите на Български пощи и на Изипей и на устройствата Cashterminal.

При наличие на повече от една фактури може ли да платя само едната? Може ли да платя част от фактура през EVN Онлайн плюс?

Може да се плати която и да е фактура, но не може частично плащане.

В случай на недостатъчна наличност в сметката, ще получа ли съобщение за неуспешно плащане?

Да. Системата на Борика (чрез която стават разплащанията в EVN Онлайн плюс) съобщава, че транзакцията е неуспешна и при повторна проверка на фактурата в EVN Онлайн плюс бутонът за заплащане с карта отново е активен.

Възможно ли е да платя една фактура два пъти през системата на EVN Онлайн плюс?

Ако транзакцията е наредена успешно, при последваща проверка на фактурата в EVN Онлайн плюс на мястото на бутона за плащане с карта стои надпис, който информира, че плащането е в процес на обработка, т.е. не може да се заплати два пъти през сайта.

Регистрирах се в EVN Онлайн плюс с грешен имейл. Какво да направя?

Съдействие може да получите от нашия телефонен център на тел. 070017777 или на имейл: [email protected]. За да направим корекция на въведения имейл, е необходимо да ни съобщите използваното потребителско име и коректния имейл адрес, с който желаете да осъществите регистрацията си.

В случай на регистрирани няколко ИТН номера и смяна на титуляря на едно от ИТН номерата, това отразява ли се автоматично в EVN Онлайн плюс?

В EVN Онлайн плюс се регистрират клиентски номера, не ИТН. Ако клиент придобие или продаде обект, то трябва да се смени титулярят. Когато смяната на партида за това ИТН се отрази в клиентската ни база данни, този ИТН номер няма да се вижда в профила на стария клиент. Ако новият има регистрация, ИТН ще се визуализира в неговия профил.

Ако се смени титулярят на цялата партида, анулира ли се автоматично регистрацията в EVN Онлайн плюс?

При смяна на титуляря на цялата партида новият собственик получава нов клиентски номер, който трябва да се регистрира. Профилът на стария собственик остава празен

При регистрация на повече клиентски номера, единият от които е с друг титуляр и той поиска да си направи регистрация, как може да стане това?

Единствено потребителят-собственик на профила може да изтрива/добавя клиентски номера. Ако той не желае да направи това, клиентът трябва да докаже, че е титуляр. Тогава е възможно да се освободи клиентският номер от регистрацията.

Как мога да сключа онлайн договор с EVN EC-ДПИ?

Първо е необходимо да прецените дали имате нужда от такъв договор.
Наличието на сключен договор за доставка на електрическа енергия от ДПИ е задължително условие за участие на всички крайни клиенти на свободния пазар на електрическа енергия.
Обектите с временно захранване (т. нар. времянки) до завършване на строежа се класифицират като небитови независимо от целите, за които ще се оперират след въвеждане в експлоатация. В тази връзка при ново присъединяване на такива обекти към мрежата на Електроразпределение Юг също се изисква сключване на договор с EVN EC-ДПИ.
В случай че обектът ви е присъединен към ЕР Юг и попадате в една от двете хипотези, може да сключите онлайн договор с EVN EC-ДПИ на следния линк.
Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден