EVN Bulgaria


Услуги свързани с промяна в регистрацията за клиенти на електрическа енергия
 

1. Смяна на име по документи
2. Временно преустановяване на достъпа до електроразпределителната мрежа с отчитане, прекъсване и демонтаж на електромер по искане на клиент

1. Смяна на име по документи
 

Ако сте собственик или упълномощен ползвател на обект (имот) и името, на което получавате месечните сметки за електрическа енергия е на друго лице, с услугата „Смяна на име по документи” ще се легитимирате като наш клиент напълно безплатно.


Услугата се заявява лично или чрез упълномощено от Вас лице в EVN Офис. Преди да подадете искане, се запознайте с нормативно допустимите случаи и необходимите документи:


Съществуващ клиент Нов клиент Документи  
Бивш собственик Нов собственик Документ за самоличност
Документ за собственост
 
Собственик на обекта/имота Упълномощен
ползвател
(наемател)
Нотариално заверена декларация 
за съгласие от собственика
Документ за самоличност
 
Бивш упълномощен 
ползвател(наемател)
Нов упълномощен 
ползвател (наемател)
Копие на документ за собственост
Нотариално заверена декларация
за съгласие от собственика
Документ за самоличност
 
Бивш упълномощен ползвател
(наемател)
Собственик Документ за самоличност
Документ за собственост
 
Починал собственик Наследник/ци Удостоверение за наследници Документ за самоличност  

Актуализацията на клиентските данни се извършва безплатно до 30 календарни дни от подаване на искането. Формуляри по образец можете да изтеглите от тук.

Ако желаете да получавате електронна фактура, виж Е-фактура.

Обратно


2. Временно преустановяване на достъпа до електроразпределителната мрежа с отчитане, прекъсване и демонтаж на електромер по искане на клиент 

При необходимост от трайно преустановяване на достъпа до електроразпределителната мрежа, извършваме прекъсване на захранването с отчитане и демонтаж на електромер.
С услугата получавате констативен протокол и фактура за консумираната енергия от последното отчитане до датата на преустановяване на достъпа.

Заявлението се подава лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис.Необходимо е предварително да разполагате със следната информация и документи:
  • точното наименование и адрес на обекта,
  • номер на измервателната точка (ИТН),
  • документ, удостоверяващ вещно право върху обекта/имота или друг документ за собственост
  • документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно (за упълномощени лица),
  • лице за контакт и телефонен номер.
Услугата се предоставя безплатно.

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 дни от постъпване на Вашето искане.

Обратно