EVN Bulgaria


Цени на топлинна енергия

Цени на EVN България Топлофикация съгласно Решение № Ц - 18 от 01.07.2017 г. на КЕВР, в сила от 01.07.2017 г.:

 

EVN България Топлофикация Лева / MWh
без ДДС
Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода 82,91
Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода за доставчици по чл. 149а от ЗЕ 81,91
Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода за асоциации по чл.151, ал.1 от ЗЕ 81,91
Преференциална цена на електрическата енергия произведена по високоефективен комбиниран начин 151,02

 

Всички посочени цени са в лева и не включват ДДС и акциз.