EVN Bulgaria


Цени на топлинна енергия

Цени на EVN България Топлофикация съгласно Решение № Ц -18 от 30.06.2016 г. на КЕВР, в сила от 01.07.2016 г.:

 

EVN България Топлофикация Лева / MWh
без ДДС
Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода 67,05
Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода за доставчици по чл. 149а от ЗЕ 66,05
Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода за асоциации по чл.151, ал.1 от ЗЕ 66,05
Преференциална цена на електрическата енергия произведена по високоефективен комбиниран начин 134,49

 

Всички посочени цени са в лева и не включват ДДС и акциз.