Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Програма EVN за България 2016

Финансиране на проекти за обществото с екологичен аспект

Благодарим на всички кандидати! 

Представяме Ви проектите, които бяха избрани за финансиране през 2016 г. Комисията за оценка на проекти подробно се запозна с многобройните кандидатури по Програмата и оцени всяка от тях според предварително разработен каталог с критерии.

Печелившите проектопредложения са:
 1. Мерки за енергийната ефективност в Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания в Пловдив, изпълнител: сдружение Паралелен Свят
 2. Фотоволтаична система и пиезопътека в горско училище в Смолян, изпълнител: сдружение Фън ин дъ маунтин
 3. Мерки за енергийна ефективност в сградата на Школа по изкуствата „Емануил Манолов“ в Казанлък, изпълнител: Народно читалище Искра 1860
 4. Смяна на осветление в детско отделение на МБАЛ „Пловдив", изпълнител: неформална група от физически лица „Добротворци" 
Повече информация за реализацията на финансираните проекти ще намерите на следния линк.

Приложени условия и процеси за кандидатстване в Програмата EVN за България 2016

Указания за кандидатстване.

 

I. Каква е целта на Програмата?

II. Как да кандидатствам?

III. Кой може да кандидатства?

IV. Какви са сроковете на Програмата?

V. Как ще бъдат избрани печелившите проекти?

VI. В какъв размер е финансирането на проекти?

VII. Какви са задълженията ми като бенефициент?

VIII. Как се извършва финансирането на проекта?

IX. Как се следи реализирането на проекта?


I. Каква е целта на Програмата?

Основната цел на Програмата е осъществяване на общественополезни проекти, които:
 • имат екологичен аспект
 • са достъпни за обществото / голям брой хора
 • имат материален израз и устойчивост във времето
 • са разположени в Югоизточна България.
Основната тема на Програмата за 2016 г. е Общество и екология. Тя може да намери проявление в различни сфери на обществения живот и е свързана с опазване чистотата на въздуха, почвите, биоразнообразието, допринася за борба с климатичните промени или за устойчивото управление на отпадъците и водите. Приоритет ще имат проекти, свързани с енергийна ефективност, която има комплексно положително въздействие върху околната среда и хората.
Обратно към списъка

II. Как да кандидатствам?

Проектни предложения могат да се подават до 19 ч. на 31 март 2016 г.
Всяко проектно предложение следва да съдържа попълнени следните документи:
 1. Формуляр за кандидатстване по образец
 2. Таблица с бюджет на проекта по образец
 3. Автобиографии на ръководителя на проекта и основните членове на екипа на български език
 4. Юридическите лица с нестопанска цел следва да приложат и документ за актуално състояние с валидност шест месеца.
Кандидатстването по Програмата се осъществява изцяло по електронен път на имейл адрес [email protected]. Кандидатите трябва да изпратят по имейл пълния пакет от гореспоменати документи. По технически причини общият размер на прикачените файловете не трябва да надвишават 20 MB.
Обратно към списъка

III. Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати:
 • Юридически лица с нестопанска цел в частна и в обществена полза
 • Пълнолетни физически лица и неформални групи от хора
 • Читалища, училища и детски градини
Недопустими кандидати:
 • Търговски и браншови организации
 • Религиозни организации
 • Политически партии и свързани с тях лица и организации
 • Бизнес асоциации
 • Синдикални организации
 • Общини и асоциации на местните власти (с изключение на читалища, училища и детски гр����дини).
Обратно към списъка

IV. Какви са сроковете на Програмата?

Начало на приемане на проектни предложения – 1 март 2016 г.
Краен срок за приемане на проектни предложения – 31 март 2016 г.
Обявяване на одобрените проекти – май 2016 г.
Подписване на договори с бенефициенти – май 2016 г.
Срок за изпълнение на проектите – 10 ноември 2016 г.
Обявяване на резултатите от Програмата – декември 2016 г.
Обратно към списъка

V. Как ще бъдат избрани печелившите проекти?

След изтичане на крайния срок за получаване на проектни предложения стартира процедура за тяхната оценка. Проектните предложения се оценяват от Комисия за оценка на проекти на EVN България, която се състои от експерти в областите екология, енергийна ефективност, строителство и проектен мениджмънт.

Оценката ще се извършва изцяло на основата на информацията, която се съдържа във Формуляра за кандидатстване и съпътстващите приложения за всяко проектно предложение. Тя включва проверка за допустимост и оценка за качество.
 1. Проверката за допустимост включва проверка за правилността на попълване на формуляра за кандидатстване и приложенията към него.
 2. Оценка за качество на проекта представлява експертна техническа и финансова оценка на проектни предложения, които са преминали успешно проверката за допустимост.
Обратно към списъка

VI. В какъв размер е финансирането на проекти?

Максималната сто��ност за финансиране на едно проектно предложение не може да надвишава 15 000 лева.
Обратно към списъка

VII. Какви са задълженията ми като бенефициент?

Бенефициентите на финансираните проекти са длъжни да осигурят запазване на предназначението, поддръжката и обезопасяването на придобитите активи за минимален срок от 3 (три) години. В рамките на този период ще бъде извършван мониторинг от страна на дружеството и бенефициентите са длъжни да оказват нужното съдействие при необходимост от осигуряване на достъп ил�� информация.

Пълните задължения на бенефициента са описани в Договор за безвъзмездно целево финансиране на проект.
Обратно към списъка

VIII. Как се извършва финансирането на проекта?

Първото плащане в размер на 60% от общия размер на финансирането се превежда в срок до 10 работни дни след подписване на Договор за безвъзмездно целево финансиране на проект.
Второто плащане в размер на 30% от общия размер на финансирането се превежда в срок до 10 работни дни след одобряване от Финансиращата страна на междинните финансов и описателен отчет и извършване на проверка на място от нейни представители.
Третото плащане в размер на 10% от общия размер на финансирането се превежда в срок до 10 работни дни след одобряване от Финансиращата страна на финалните финансов и описателен отчет и извършване на проверка на място от нейни представители. Съответно проектът трябва да е завършен и приет от Финансиращата страна, за да се извърши третото плащане.
Обратно към списъка

IX. Как се следи реализирането на проекта?

Предвидени са междинен и окончателен отчет за изпълнението на всеки финансиран проект. Тези отчети се представят на EVN България съгласно публикуваните форми за отчет:

Междинен отчет – представя напредъка в изпълнението на планираните дейности и потвърждава или актуализира графика за изпълнение на дейностите, но в рамките на общия 6-месечен срок за изпълнение, като включва и финансов отчет на разходването на авансовото плащане. Междинният отчет е свързан с искане за извършване на междинно плащане по проекта и следва да се представи до 1 август 2016 г.

Окончателен отчет – представя информация за изпълнените дейности и резултатите по постигане на целите на проекта съгласно одобрените индикатори. Този отчет включва и окончателен финансов отчет за разходените средства и следва да се представи от кандидата в срок до 30 ноември 2016 г.

Формите за отчет може изтеглите от тук:
 1. Форма за междинен описателен и финансов отчет
 2. Форма за окончателен описателен и финансов отчет
EVN България има право по всяко време да проверява доколко заложените в проекта дейности се изпълняват, като иска информация/документи от бенефициента, както и чрез посещения на място.

Документи за сваляне:
 1. Формуляр за кандидатстване
 2. Бюджет на проектните предложения
 3. Форма за междинен описателен и финансов отчет
 4. Форма за окончателен описателен и финансов отчет
 5. Договор за безвъзмездно целево финансиране на проект
Постъпили допълнителни въпроси и техните отговори ще бъдат периодично обобщавани и публикувани на страницата, за да е достъпна информацията до всички кандидати.
Обратно към списъка