Scroll to top

Декларация за достъпност

РАЗДЕЛ 1
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

„ЕВН Център за услуги“ ЕООД се ангажира да осигури достъп до администрирания от него уебсайт в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.85 от 02.10.2020 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)
 
Настоящата декларация за достъпност се отнася до официалния уебсайт на дружествата от групата на EVN България „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД и „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД на адрес: www.evn.bg.

Стандартът, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание, е EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

1. Статус на съответствие
Сайтът съответства частично на изискванията на посочения стандарт поради изключенията, посочени в Приложение 1 в точка 2.

2. Недостъпно съдържание
Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на администрирания от „ЕВН Център за услуги“ ЕООД сайт са описани по-долу в таблица Приложение 1.
 
Приложение 1

Изискване на стандарта Пояснения
Текстово представяне на нетекстовата информация Частично осигурено
Нетекстовата информация на сайта или е чисто дизайнерски принос към съпътстващото текстово описание, или представлява мултимедийни елементи (видеоклипове), инфографики, логотипи.
Алтернативно представяне на аудио и видео материалите Не е осигурено
Да не се представя текст във вид на изображение Частично осигурено
Спазено е с изключение на инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма, както и логотипите.
Механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др. Не е осигурено
Механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения Не е осигурено

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:
03.12.2021 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:
03.12.2021 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:
03.12.2021 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:
Самооценка, направена от собственика на уебсайта.
 
Обратна информация и данни за контакт

  • Адрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт:

Пловдив 4000, ул. Христо Г. Данов 37
„ЕВН Център за услуги“ ЕООД

Връзка към форма за заявление за обратна връзка
https://www.evn.bg/Home/About-evn/Contact.aspx#contact-form

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация
Рада Костова, специалист Комуникации; [email protected]
 
Процедура по прилагане:
1. Процедура по разглеждане на постъпили сигнали относно достъпността на уебсайта на КЗЛД:

  • Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за неспазени изисквания за достъпност на съдържанието на поддържаната от „ЕВН Център за услуги“ ЕООД интернет страница, се подават на хартия (лично или по пощата) на адрес: Пловдив 4000, ул. Христо Г. Данов 37, Деловодство на „ЕВН Център за услуги“ ЕООД, или по електронен път на имейл: [email protected].
  • Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговор, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на неспазени изисквания за достъпност или мотивиран отказ.
  • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща на същата, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

2. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление”:

  • на електронен адрес: [email protected], с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
  • чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;
  • чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000

3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление”.

РАЗДЕЛ 2
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

„ЕВН Център за услуги“ ЕООД, макар да се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Ако срещате затруднения докато работите с www.evn.bg или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.
„ЕВН Център за услуги“ ЕООД се ангажира постоянно да осигурява висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.
 
Дата на публикуване на уебсайта:
03.12.2021 г.
 
Дата на последната актуализация на уебсайта вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:
03.12.2021 г.
 

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден