Scroll to top

Модерната и енергийно ефективна сграда Ви гарантира комфорт и спестени значителни разходи за електро- и топлоенергия. Сертификатът за енергиен клас повишава пазарната стойност на сградата, позволява ползване на данъчни облекчения, както и усвояване на средства от оперативни програми.

Недоброто състояние на сградния фонд в България е причина за неефективно потребление и изхвърляне на големи количества въглеродни емисии във въздуха.

Поради тази причина, съгласно закона за енергийна ефективност собствениците на общински сгради с разгъната застроена площ над 250 m2 подлежат на задължително сертифициране за енергийна ефективност. Обърнете се към нашите експерти за професионално енергийно обследване.

Защо да изберете EVN България?

Направете първите стъпки за повишаване на енергийната ефективност на Вашата сграда с услугата на EVN България „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”.

 • Нашите експерти имат дългогодишен опит в областта на строителството, топлотехниката и електротехниката.
 • Разполагаме с модерна специализирана измервателна апаратура.
 • Предлагаме оптимално енергийно консултиране чрез индивидуален подход, съобразен с Вашите потребности. 

Заяви услугата - бъди отговорен към себе си и другите

Кои са начините за повишаване на енергийната ефективност на Вашата сграда? За повече информация може да се обърнете към Вашия персонален EVN Консултант или да се позвъните на телефон 0700 1 7777.

Обследване за енергийна ефективност

Качественото обследване е предпоставка за успеха на Вашите проекти. То спомага за ефективно планиране, оптимално проектиране, достъп до финансиране и постигане на очаквания ефект от инвестициите.

Обследването за енергийна ефективност има за цел:

 • да установи нивото на потребление на енергия;
 • да определи специфичните възможности за намаляване на енергопотреблението;
 • да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Обследването на сгради се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията по чл. 43, ал.1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и са вписани в регистъра по чл. 44 от същия закон.

Обследването за енергийна ефективност включва четири основни етапа:

 1. подготвителен етап;
 2. установяване на енергийните характеристики на сградата;
 3. разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
 4. заключителен етап.

Така след обследването ще разполагате с актуалното състояние на Вашите сгради и ще знаете точно:

 • строителните и топлофизични характеристики на конструкцията;
 • състоянието на системите за осигуряване на микроклимата и енергопотреблението;
 • баланса на енергийните разходи и базовата линия на потребление;
 • съответствието на показателите за специфичен разход на енергия с референтните стойности;
 • възможните енергоспестяващи мерки и размера на спестявания;
 • стойността на необходимите инвестиции и срока на откупуването им;
 • актуалния енергиен клас на сградата и очаквания след прилагане на мерките.

Обследването за енергийна ефективност се възлага с договор за извършване на услугата между собственика на сграда или упълномощено лице по смисъла на Закона за управление на етажна собственост и доставчика на услугата.

Резултатът от обследването за енергийна ефективност се отразяват в:

 • доклад и
 • резюме по образец, съгласно Наредба Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г.

Сертифициране на сгради

Сертифицирането на сгради се извършва след обследване за енергийна ефективност и има за цел удостоверяване на:

 • актуалното състояние на енергийно потребление;
 • енергийните характеристики на сградата и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление.

Сертификатът се издава по образец, съгласно приложение № 3 от Наредба Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г.

Сертификатът за енергийни характеристики на сградата се актуализира с издаване на нов сертификат във всички случаи на извършване на дейности, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики на сградата, като реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата, текущ ремонт на инсталации на сградата и други дейности.

Класове на енергопотребление
След обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация се издава сертификат за енергийни характеристики с клас на енергопотребление от А до G и срок на валидност до 10 години.

Клас на енергопотребление на сградата Срок на освобождаване от
данък сгради 1
Скала на енергопотребление Въведена в експлоатация Сгради без ВЕИ Сгради с ВЕИ
В до 2005 г. 7 години 10 години
С до 1990 г.
С до 2005 г. 3 години 5 години
D до 1990 г.

1Срокът за освобождаване от данък сгради започва да тече от началото на годината, следваща годината на издаване на сертификата, съгласно Закона за местни данъци и такси.

Предоставяне и приемане на документите от обследването за енергийна ефективност и сертифициране на сгради 

След изпълнение на услугата предоставяме:

 • подробен доклад с резултати от обследването (на хартиен и дигитален носител),
 • кратко резюме на доклада (на хартиен и дигитален носител),
 • сертификат за енергийни характеристики (на хартиен и дигитален носител),
 • безплатно консултиране от специалист на EVN България при приемане на резултатите.

Собственикът на сградата приема резултатите от обследването с протокол и в срок от 7 (седем) дни изпраща в Агенцията за устойчиво енергийно развитие:

 1. заверено копие на резюмето на хартиен и магнитен/оптичен носител,
 2. заверено копие на протокола,
 3. заверено копие на доклада на хартиен и магнитен/оптичен носител,
 4. заверено копие на сертификата, придружено от оригинал на декларация за липса на обстоятелствата по чл. 43, ал. 4, 6 от ЗЕЕ.

Свържете се с нас

Нашите експерти са на разположение при заявяване на услугата и ще Ви запознаят с условията на доставка, като Ви предложат най-изгодната за Вас оферта.
За повече информация може да се обърнете към Вашия персонален EVN Консултант или на телефон 0700 1 7777.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден