Scroll to top

Екологичен мениджмънт

Отговорното отношение към околната среда е ръководен принцип в политиката на EVN България. За да гарантираме практическото му прилагане на всички нива в компаниите от EVN Група, от 2013 г. досега поддържаме Система за управление на околната среда в съответствие с международния стандарт ISO 14001. Основните правила, върху които е изградена системата, са:

  • Стриктно спазване на приложимите нормативни изисквания
  • Последователно прилагане на политики и добри практики
  • Непрекъснат контрол върху процесите за избягване риска от замърсявания

Всяка година преминаваме успешно надзорните одити, извършвани от компания за сертификационни услуги, които потвърждават издадения сертификат.

Управление на отпадъците

Правилното управление на отпадъци от една страна води до икономия на природни ресурси, а от друга предотвратява замърсяването на околната среда с опасни вещества. 
 
В групата на EVN България успешно функционира система за разделно събиране на отпадъците, произведени от бизнес дейности по поддръжка на мрежата. Тя осигурява тяхното екологосъобразно управление. Всички отпадъци се предават за последващо оползотворяване или обезвреждане на специализирани фирми.
При третиране на отпадъците спазваме следните политиките на Европейския съюз:

  • Предотвратяване на образуването
  • Рециклиране
  • Оползотворяване
  • Обезвреждане

През 2023 г. EVN е предала за рециклиране:

  • 17 тона хартия;
  • 885 тона метални отпадъци;
  • 82 тона отработено трансформаторно масло.

Опазване на въздуха

Проблемът с чистотата на въздуха е един от най-наболелите не само в България, но и в световен мащаб. Необходимо е да се предприемат мерки, както за намаляването на вредни емисии CO2, така и за справяне с фините прахови частици, които най-осезаемо засягат здравето ни. Считаме, че решението на тези проблеми зависи и от личната отговорност на всеки един от нас.
 
В основния си бизнес ние в EVN България се стремим да допринасяме за намаляване на емисиите CO2, като инвестираме в модерни технологии за енергийна ефективност и за намаляване на технологичния разход по електрическата мрежа.
Успяхме да намалим три пъти технологичния разход след приватизацията през 2005 г. до под 7% в края на 2023 г. Това означава, че са спестени 1230 GWh електрическа енергия и 630 000 тона вредни емисии CO2.

По-чист въздух в Пловдив с EVN Топлофикация

Модернизирахме централното отопление в Пловдив – един от най-екологичните начини за отопление в големите градове, при който не се отделят фини прахови частици. Как го правим?

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден